Механізація вирощування гороху з модернізацією зерноочисного відділення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-23

Authors

Коломієць, Володимир Юрійович
Kolomiiets, Volodymyr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва обумовлює необхідність створення принципово нової високопродуктивної техніки, яка б забезпечувала не тільки ріст продуктивності праці, але й суттєву економію матеріальних і енергетичних ресурсів. Технології сепарації зерна на плоских решетах недостатньо ефективні і на даний час та не відповідають сучасним вимогам інтенсифікації післязбирального обробітку зерна. Значного підвищення питомої продуктивності і ефективності решіткової сепарації зерна можна досягнути за рахунок використання інерційних відцентрових сил. У випускній кваліфікаційній роботі проведений аналіз типової технології вирощування гороху та визначені шляхи її вдосконалення. Запропонована конструкція сепаратора та обґрунтовані його параметри. Розглянуті також питання охорони праці під час виконання робіт на зерноочисному відділенні. The intensification of agricultural production necessitates the creation of a fundamentally new high-performance technique that would ensure not only an increase in labor productivity, but also a significant saving of material and energy resources. The technologies of grain separation on flat sieves are not effective enough at the present time and do not meet the modern requirements of intensification of post-harvest processing of grain. A significant increase in the specific productivity and effectiveness of the lattice grain separation can be achieved due to the use of inertial centrifugal forces. In the final qualification work, an analysis of the typical pea growing technology was carried out and the ways of its improvement were determined. The proposed design of the separator and its justified parameters. Issues of labor protection during work at the grain cleaning department were also considered.

Description

Keywords

зерноочисне відділення, горох, сепарація зерна, grain cleaning department, peas, grain separation

Citation

Коломієць, В. Ю. Механізація вирощування гороху з модернізацією зерноочисного відділення : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. П. Г. Лузан ; Центральноукрїн. нац. техн. ун-т.- Кропивницький : ЦНТУ, 2021.- 63 с.