Синтез логічної функції змінних системи контролю за газонафтопроявами під час процесу буріння свердловин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Семенцов, Г. Н.
Шавранський, В. М.
Sementsov, G.
Shavranskyy, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Синтезовано логічну функцію чотирьох змінних системи контролю газонафтопроявів, яка реагує на два і більше відхилень вхідних праметрів. Для побудови системи контролю складено структурну формулу, яка описуює логічні функції, що повинні використовуватись даною системою. Процес синтезу системи проведено в декілька етапів: сформульовано умови роботи системи, вибрано вхідні і вихідні логічні змінні; для зображення логічних функції скористалися діаграмами Вейча, які базуються на графічному представленні комбінацій змінних; отримавши алгебраїчний вираз, побудували логічну схему системи; побудували принципову електричну схему системи контролю. Synthesized logic function of four variables control system hazonaftopryaviv that responds to two or more variations of input prametriv. To construct a control system composed structural formula that opysuyuye logic functions that must be used by this system. The process of synthesis carried out in several stages: formulate the conditions of the system, select input and output logical variables, logical functions for image used Veycha charts based on combinations of graphical variables, obtaining algebraic expression built logic circuit system built circuit diagram systems. Naftonazoproyavy, logical function chart Veycha, block diagram, the structural formula.

Description

Keywords

нафтоназопрояви, логічна функція, діаграми Вейча, структурна схема, структурна формула

Citation

Семенцов, Г. Н. Синтез логічної функції змінних системи контролю за газонафтопроявами під час процесу буріння свердловин / Г. Н. Семенцов, В. М. Шавранський // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 25, ч. 2. - С. 18-26.