Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-22

Authors

Павлюк, Тетяна Вікторівна
Pavliyk, Tatiana

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У роботі досліджено теоретичні та методичні основи оцінки фінансового стану підприємства. Поглиблено сутність категорії «фінансовий стан підприємства» та обґрунтовано необхідність проведення його оцінки. Охарактеризовано фактори впливу на фінансовий стан підприємства. Досліджено науково-методичні підходи до аналізу показників фінансового стану підприємств. Досліджено основні показники діяльності філії «Кіровоградська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор». Здійснено оцінку фінансового стану вказаного підприємства з використанням коефіцієнтного та інтегрального методів. Визначено відмінності у використанні даних методик. Обґрунтовано основні напрямки забезпечення фінансової стабільності підприємства та підвищення економічної ефективності його функціонування. Розроблено пропозиції щодо формування оптимальної структури капіталу підприємства. Запропоновано напрямки покращення фінансового стану підприємств дорожньої галузі. The theoretical and methodological frameworks for the assessment of financial state of an enterprise were investigated in the work. The essence of the term "financial status of an enterprise" was deepened and the necessity of carrying out its assessment was substantiated. The factors influencing the financial condition of the enterprise were described. The scientific and methodological approaches to the analysis of the indicators of the financial condition of enterprises were investigated. The main indicators of activity of the "Kirovohrad DED" branch of the SE "Kirovohrad Oblavtodor" were investigated. The financial status of the enterprise using the coefficient and integral methods was assessed. The differences in the use of these methods were identified. The main directions of securing the financial stability of the enterprise and of increasing of the economic efficiency of its functioning were substantiated. The proposals on the formation of the optimal capital structure of the enterprise were developed. The directions for the financial improvement of road construction enterprises were formulated.

Description

Keywords

фінансовий стан підприємства, фінансова стабільність, методи аналізу, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність підприємства, рентабельність, інтегральна оцінка, стратегічна програма, економічна криза, структура капіталу, financial status of an enterprise, financial stability, methods of analysis, liquidity, solvency, financial stability, business activities of an enterprise, profitability, integral assessment, strategic program, economic crisis, capital structure

Citation

Павлюк, Т. В. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. кер. В. В. Попов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 112 с.