Об'єктно-орієнтоване програмування. Лабораторні роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
У методичному матеріалі розглянуто теоретичні й практичні питання об'єктно-орієнтованого програмування. Основною метою є ознайомлення з ключовими концепціями об'єктно-орієнтованого програмування та навчання навичкам розробки програм за допомогою мови програмування C++. Вивчення структури класів, взаємодії об'єктів, спадкування та поліморфізму. Набуття практичного досвіду вирішення завдань програмування з використанням об'єктно-орієнтованого підходу на базі мови C++. The instructional material covers theoretical and practical aspects of object-oriented programming. The main goal is to familiarize individuals with key concepts of object-oriented programming and teach skills in developing programs using the C++ programming language. This includes studying the structure of classes, object interactions, inheritance, and polymorphism. The aim is to gain practical experience in solving programming tasks using an object-oriented approach based on the C++ language.
Опис
Ключові слова
клас, об’єкт, поліморфізм, спадкоємність, інкапсуляція, об'єктно-орієнтоване програмування, програмування, class, object, polymorphism, continuity, encapsulation, object-oriented programming, programming, C++
Бібліографічний опис
Об’єктно-орієнтоване програмування : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за спеціальностями 123 “Комп’ютерна інженерія”, 122 “Комп’ютерні науки”, 125 “Кібербезпека” / [уклад. П. С. Усік] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 105 с.