Шляхи розвитку промисловості з виробництва біологічних засобів захисту рослин в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Крутякова, В. І.
Бельченко, В. М.
Шейкін, Б. М.
Булгаков, В. М.
Головач, І. В.
Свірень, М. О.
Krutiakova, V.
Belchenko, V.
Sheikin, B.
Bulgakov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Проблема промислового виробництва біологічних засобів захисту рослин в Україні є важливою та актуальною. Метою даного дослідження є визначення принципів інноваційних підходів у виробництві засобів захисту рослин на основі мікробіопрепаратів та ентомофагів і запропонувати організаційну структуру виробництва цих засобів в Україні. Були використані методи теоретичного узагальнення, дослідження у прикладних мікробіології та ентомології, аналізу та синтезу. Наведені розроблені ІТІ «Біотехніка» НААН основні технологічні і технічні методи та устаткування для виробництва на підприємствах різного рівня біологічних засобів захисту рослин (БЗЗР) та їх застосування у агроценозах, запропонована загальна структура системи біологічного захисту рослин в Україні. Акцентована увага на конкретних технологіях та устаткуванні для виробництва мікробіологічних препаратів різного масштабу: бактеріальних, грибних, вірусних, використанні нематод. Приділена увага виробництву ентомологічних препаратів для захисту рослин від шкідників. Запропоновані наземні способи внесення БЗЗР в агроценози та з застосуванням авіації. Запропоновані інноваційні підходи розроблення, створення та використання БЗЗР в Україні, спираючись на систему біовиробництв цих засобів, дадуть можливість значно збільшити їх використання у захисті рослин в органічному виробництві та долю в інтегрованому захисті рослин. The problem of industrial production of biological plant protection products in Ukraine is important and relevant. The purpose of this study is to determine the principles of innovative approaches in the production of plant protection products based on microbiological drugs and entomophages and to propose the organizational structure of production of these products in Ukraine. Methods of theoretical generalization, research in applied microbiology and entomology, analysis and synthesis were used. The basic technological and technical methods and equipment for production at enterprises of different levels of biological plant protection products (BZZR) and their application in agrocenoses developed by ITI "Biotechnics" of NAAS are resulted, the general structure of system of biological protection of plants in Ukraine is offered. Emphasis is placed on specific technologies and equipment for the production of microbiological preparations of various scales: bacterial, fungal, viral, the use of nematodes. Attention is paid to the production of entomological drugs to protect plants from pests. Ground methods of BZZR introduction into agrocenoses and with the use of aviation are offered. The proposed innovative approaches to the development, creation and use of OSH in Ukraine, based on the system of bioproduction of these tools, will significantly increase their use in plant protection in organic production and the share of integrated plant protection. The ways of development, creation of industrial production and use of biological plant protection products in Ukraine are considered and offered, based on the developed system of bioproductions of these means. This will significantly increase their use in plant protection in organic production and the share of integrated plant protection. Проблема промышленного производства биологических средств защиты растений в Украине является важной и актуальной. Целью данного исследования является определение принципов инновационных подходов в производстве средств защиты растений на основе микробиопрепаратов и энтомофагов, и предложить организационную структуру производства этих средств в Украине. Были использованы методы теоретического обобщения, исследования в прикладных микробиологии и энтомологии, анализа и синтеза. Приведенные разработаны ИТИ «Биотехника» НААН основные технологические и технические методы и оборудование для производства на предприятиях различного уровня биологических средств защиты растений (БЗЗР) и их применение в агроценозах, предложена общая структура системы биологической защиты растений в Украине. Акцентировано внимание на конкретных технологиях и оборудовании для производства микробиологических препаратов различного масштаба: бактериальных, грибных, вирусных, использовании нематод. Уделено внимание производству энтомологических препаратов для защиты растений от вредителей. Предложенные наземные способы внесения БЗЗР в агроценозы и с применением авиации. Предложеные инновационные подходы разработки, создания и использования БЗЗР в Украине, опираясь на систему биопроизводства этих средств, позволят значительно увеличить их использование для защиті растений в органическом производстве и долю в интегрированной защите растений.

Description

Keywords

інновація, система виробництв, біологічні засоби захисту, мікробіологія, ентомологія, устаткування, технології, innovation, production system, biological means of protection, microbiology, entomology, equipment, technologies, инновация, система производств, биологические средства защиты, микробиология, энтомология, оборудование, технологии

Citation

Шляхи розвитку промисловості з виробництва біологічних засобів захисту рослин в Україні / В. І. Крутякова, В. М. Бельченко, Б. М. Шейкін [та ін.] // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - Вип. 3 (34). - С. 226-240.