Coordinates of Ihor Pavlyuk Artistic World

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Tsaruk, А.
Царук, А. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Львівська політехніка

Abstract

Досліджено один із головних мотивів творчого доробку лауреата Народної Шевченківської премії Ігоря Павлюка – мотив шляху духовної самоідентифікації ліричного героя та сліду як результату свідомого морального вибору. Емоційнопсихологічний портрет світовідчуття нашого сучасника-протагоніста знайшов відображення в романі-медитації у віршах “Паломник” та ліричній збірці “Перевізник мрій” Ігоря Павлюка. Зі складових мотиву шляху (простір і час) акцентовано внутрішню мотивацію екзистенційного самопізнання через спілкування з Іншим, неприйняття суспільних стереотипів конформізму в пошуку сенсу життя. Наголошено на квазіпопулярність мотиву сліду в літературі. Поет шукає золотий перетин між земним і потойбічним, намагається утримати крихку гармонію між досконалістю природи і любов’ю до людей, але, осмислюючи “ сліди” людської цивілізації, доходить висновку: гнила епоха тримається на нашій крові й печерному страхові. Досліджено метафоричну щільність відображення внутрішніх станів ліричного героя, процес поляризації потреб тіла і душі, прагнення межової зустрічі Бога-поета з “олюдненим” дияволом. У системі координат художнього світу Ігоря Павлюка вертикаль слугує духовним опертям у сутінках втрат як особистісного, так і суспільного характеру. Семантична палітра представлена золотим, синім, білим, кривавим і чорним, відбиваючи кольори національного прапора й невідворотність трагізму жертовної любові. Узагальнено засоби художнього осмислення поліфонічності душі сучасника із низьким больовим порогом у розбалансованому світі. Проаналізовано стильові домінанти, прийоми творення чуттєвого образу, особливості поєднання народнопоетичної традиції та новаторства в творчості поета, проведено компаративні паралелі з координатами художніх світів всесвітньо відомих письменників Тараса Шевченка, Джорджа Байрона, Жозе Сарамаґо, Шеймаса Хіні, Чингіза Айтматова, Йосипа Бродського в осягненні творчого поступу Ігоря Павлюка. The article explores one of the main motives for the creative achievement of the People's Shevchenko Prize winner Igor Pavlyuk – the motive for the spiritual self-identification of the lyrical hero and the trail as a result of conscious moral choice. The emotional-psychological portrait of the world-view of our contemporary protagonist is reflected in the novel-meditation in the poems "Pilgrim" and the lyric collection "Carrier of Dreams" by Igor Pavlyuk. The components of the path motive (space and time) emphasize the intrinsic motivation of existential self-knowledge through communion with the Other, the rejection of social stereotypes of conformism in search of the meaning of life. The motive of trail is quasi-popular in literature. The poet is looking for a golden ratio between the earthly and the otherworldly, trying to keep a shaky harmony between the perfection of nature and love for people, but after reflecting on their actions he comes to the conclusion that the rotten era feeds on our blood and sacral fear. Style dominants, methods of creation of sensual image, peculiarities of combination of folk poetical tradition and innovation in poet’s creativity are analyzed, comparative parallels with the coordinates of the world famous writers Taras Shevchenko, George Byron, Jose Saramago, Seamus Heaney, Chingiz Aitmatov, Joseph Brodsky are presented.

Description

Keywords

Ігор Павлюк, чуттєвий образ, художній світ, мотив творчості, особливості стилю

Citation

Tsaruk, A. Coordinates of Ihor Pavlyuk Artistic World / Antonina Tsaruk // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Журналістські науки. – Львів : НУ "Львівська політехніка", 2020. – Вип. 4. – С. 176-182.