Дослідження хмарних технологій як сервісів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Смірнова, Т. В.
Поліщук, Л. І.
Смірнов, О. А.
Буравченко, К. О.
Макевнін, А. О.
Smirnova, T.
Polishchuk, L.
Smirnov, O.
Buravchenko, K.
Makevnin, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Київський ун-т ім. Бориса Грінченка

Abstract

З метою визначення базових умов, щодо подальших досліджень для визначення загроз хмарним технологіям та мірам їх протидії, у статті проведений розширений аналіз хмарних обчислень як сервісів. Серед наведених сервісів виділено базові сервіси IaaS, SaaS, РaaS, які є основою для існування більш уніфікованих сервісів (СааS, МСааS, DааS, FааS, IPааS, MBааS, NааS, SeСааS, DBааS, MааS, GааS, STааS, TааS, DRааS,), що збільшують область використання. Вказані можливі постачальники сервісів, в тому числі і українські. Визначено, що для того, щоб перенести роботу систем інженерних розрахунків та систем автоматизованого проектування (САПР) на хмарну платформу, з’явився досить новий перспективний сервіс САЕааS (англ. Cоmputеr Аidеd Еnginееrіng аs а Sеrvіcе) - комп’ютерні системи інженерного аналізу як сервіс. Найбільшою популярністю САЕ користуються в наступних галузях виробництва: машинобудування і верстатобудування, оборонна і аерокосмічна промисловість, енергетика, суднобудування, виробництво напівпровідників, телекомунікації, хімічна, фармацевтична і медична промисловість, будівництво, виробництво систем опалювання, кондиціонування, вентиляції. Успіх реалізації того чи іншого проектного рішення залежить від усвідомлення відповідального вибору на самому першому етапі. На жаль, Україна в підтримці хмарного сервісу САЕааS робить лише перші кроки і забезпечити технологічні потреби підприємств може при умові залучення закордонних постачальників. На думку авторів статті, за хмарним сервісом САЕааS майбутнє української промисловості. Адже CAE допомагає скороти витрати і час на розробку продукту, покращити якість та довговічність продукту. Дизайнерські рішення можна приймати виходячи з їх впливу на продуктивність. Конструкції можна оцінити та вдосконалити, використовуючи комп'ютерне моделювання, а не фізичне тестування прототипів, економлячи гроші та час. Дана стаття є основою для подальших досліджень загроз хмарним технологіям та мірам їх протидії. In order to determine the basic conditions for further research to identify threats to cloud technologies and measures for their counteraction, the article provides an extended analysis of cloud computing as a service. Among the above services, the basic services IaaS, SaaS, PaaS are selected, which are the basis for the existence of more unified services (CaaS, MCaS, DaaS, FaaS, IPaaS, MBaaS, NaaS, SeCaa, DBaaS, MaaS, DBaaS, MaaS, DBaaS, MaaS that increase the scope. Listed are possible service providers, including Ukrainian. It is determined that in order to transfer the work of systems of engineering calculations and computer-aided design (CAD) systems to a cloud platform, a rather new promising service CAEaaS (Cоmputеr Аidеd Еnginееrіng аs а Sеrvіcе) – computer engineering systems as a service. The most popular SAEs are used in the following industries: mechanical engineering and machine tools, defense and aerospace, energy, shipbuilding, semiconductor production, telecommunications, chemical, pharmaceutical and medical industry, construction, production of heating, air conditioning, ventilation. The success of a project decision depends on the awareness of responsible choice in the very first stage. Unfortunately, in support of the CAEaaS cloud service, Ukraine is only making the first steps and can provide the technological needs of enterprises, provided the involvement of foreign suppliers. According to the authors of the article, the future of the Ukrainian industry according to the cloud service SAEaS. Because CAE helps reduce the cost and time of product development, improve product quality and durability. Design decisions can be made based on their impact on performance. Designs can be evaluated and refined using computer modeling rather than physical prototype testing, saving money and time. This article is the basis for further research on the identification of threats to cloud technologies and their response.

Description

Keywords

хмарні технології, хмарні платформи, технології як сервіси, хмарні САЕ, CAEaaS, cloudy technologies, cloudy platforms, technologies as services, cloudy САЕ

Citation

Дослідження хмарних технологій як сервісів / Т. В. Смірнова, Л. І. Поліщук, О. А. Смірнов [та ін.] // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2020. – № 7(3). – C. 43-62.