Наукові публікації кафедри КБ та ПЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 185
 • Item
  Аналітична оцінка функціональної спроможності технологічних рішень для протидії порушенням академічної доброчесності
  (ЧДТУ, 2024) Доренський, О. П.; Dorenskyi, О.
  Невід’ємним фактором ефективності освітнього процесу (навчання, наукової діяльності) в ЗВО є дотримання правил академічної доброчесності, визначених законом і етичними нормами академічної спільноти. Зокрема, в українській формальній освіті майже всі стандарти вищої освіти встановлюють обов’язок забезпечення відсутності у кваліфікаційних роботах таких порушень академічної доброчесності, як академічний плагіат, фальсифікація, фабрикація. Тож, згідно з вимогами Критеріїв якості вищої освіти, українські ЗВО використовують відповідні засоби протидії порушенням академічної доброчесності: «Unicheck», «Plag», «StrikePlagiarism», «Viper», «AntiPlagiarism.NET», «Advego Plagiatus», «Turnitin», «Grammarly Plagiarism Checker», «Copyscape». Це дослідження присвячене оцінюванню достатності їх функціональної спроможності у контексті виконання вимог стандартів вищої освіти. An integral factor in the effectiveness of the educational process (i.e. learning, scientific activity) is a compliance with the academic integrity rules, established by law and ethical standards of the academic community. In particular, in Ukrainian formal education almost all higher education standards establish the obligation to ensure that qualifying paperworks don’t have any signs of academic integrity violations, such as academic plagiarism, falsification, and fabrication. Therefore, in accordance with the Quality Criteria of Higher Education requirements, Ukrainian higher education institutions implement appropriate tools in order to eliminate academic integrity violations: Unicheck, Plag, StrikePlagiarism, Viper, AntiPlagiarism.NET, Advego Plagiatus, Turnitin, Grammarly Plagiarism Checker, Copyscape. The goal of this research is to assess whether functional capacity of these tools is sufficient for fulfilling the requirements of higher education standards.
 • Item
  Factors of Efficiency of Modular Programming Technology in С++
  (КНУКіМ, 2024) Dorenskyi, О.; Kliui, A.
 • Item
  Концептуальна модель технічних процесів інженерії програмних систем
  (КНУКіМ, 2024) Доренський, О. П.; Константинов, О. Б.
 • Item
  Результати дослідження технологічних рішень протидії порушенням академічної доброчесності
  (КНУКіМ, 2024) Доренський, О. П.; Горбенко, К. О.; Пєніна, А. О.; Чабан, С. О.
 • Item
  Дослідження процесу вивчення математичних методів під час підготовки фахівців з кібербезпеки
  (Baltija Publishing, 2023) Лисенко, І. А.; Lysenko, I.
  З кожним днем зростає актуальність захисту інформації установ, як приватних так і державних, що потребують фахівців з кібербезпеки. Збільшення потреб у захисті інформації вимагає надійного аналітичного апарату, який містить широкі теоретичні та прикладні можливості, і саме математичні методи надають найбільш надійний та ефективний набір таких інструментів. Тому поглиблене вивчення математичних методів під час навчання є важливою та невід'ємною частиною формування основних компетентностей майбутніх фахівців з кібербезпеки. Every day, the relevance of information protection for institutions, both private and public, that need cyber security specialists is increasing. Increasing information security needs require a robust analytical apparatus that includes broad theoretical and applied capabilities, and it is mathematical methods that provide the most reliable and effective set of such tools. Therefore, in-depth study of mathematical methods during training is an important and integral part of forming the basic competencies of future cyber security specialists.
 • Item
  Структура графів на поверхнях. ІІ
  (ЦНТУ, 2024) Петренюк, В. І.; Petrenjuk, V.
  Подається структура скінчених графів на поверхнях. Structure of graphs on surfaces has been prezented.
 • Item
  Структура проективно площинних підграфів графів-обструкцій заданої поверхні
  (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2022) Петренюк, В. І.; Петренюк, Д. А.; Оришака, О. В.; Petrenjuk, V.; Petrenjuk, D.; Oryshaka, O.
  Розглядається задача дослідження метричних властивостей площинних та проективних підграфів графів-обструкцій неорієнтованого роду k , k  2 . Основний результат: теореми 1, 2 і лема 3 як основа для алгоритма побудови прототипів графа-обструкції заданого неорієнтованого роду. Consider the problem of studying the metric properties of a subgraph G\v, where v is an arbitrary vertex of obstruction graphs G of a nonorientable genus, which will determine the sets of points of attachment of one subgraph to another and allow constructing prototypes of graphs-obstruction with number of vertices greater than 10 nonorientable genus greater than 1. This problem is related to Erdosh's hypothesis [3] on the coverage of obstruction graphs of an undirected surface of the genus k, where k> 0, the smallest inclusion of the set of k + 1st graph of the homeomorphic K5, or K3,3, in [4] constructively proved for 35 minors of obstruction graphs of the projective plane, a set of 62 with no more than 10 vertices of obstruction graphs and their splits for the Klein surface, as well as some obstruction graphs for other surfaces. In [5], the existence of a finite set of obstruction graphs for a non-orienting surface was proved. A similar problem was considered in [6], where models or prototypes of obstruction graphs were considered. The prototype of the graph-obstruction of the undirected genus, we will call the graphs that have their own subgraph graph-obstruction of the undirected genus. In [7, 8] the tangent problem of covering the set of vertices with the smallest number of cycles-boundaries of 2-cells was considered, the concept of cell distance is given in [9, 10], where the boundaries of an oriented genus of graphs formed from planar graphs and a simple star glued to some of its peaks. Hypothetically, it is possible to obtain them by recursive φ-transformation of the graph-obstruction of the projective plane and a copy of its planar subgraph given on vertices, edges or parts of edges, or simple chains, i.e. achievable parts of the so-called graph-basis (graph of homeomorphic graph Kuratovsky plane). We assume that instead of one subgraph there can be several copies of subgraphs of graphs-obstructions of the projective plane.The article has an introduction and two parts, in which the structural properties of subgraphs of obstruction graphs for an undirected surface, presented as a φ-image of one of the Kuratovsky graphs and at least one planar graph, are investigated. The metric properties of the minimal embeddings of the subgraphs of the obstruction graphs for undirected surfaces are considered, and the main result is Theorems 1, 2, and Lemma 3 as the basis of the prototype construction algorithm.
 • Item
  Вакцинирование как составляющая безопасности жизнедеятельности во время пандемии SARS-CoV-2
  (НФаУ, 2021) Орышака, О. В.; Марченко, К. Н.; Марченко, A. К.; Оришака, О. В.; Oryshaka, O.; Marchenko, K.; Marchenko, А.
  Анализ динамики смертности населения от коронавирусной инфекции и вакцинирования от SARS-CoV-2 в Израиле, Швеции, Украине и Японии. Материалы и методы: исследовались статистические данные показателей смертности от SARS-CoV-2 и уровня вакцинирования от SARS-CoV-2; использовались общетеоретические, эпидемиологические и математико-статистические методы научного анализа и поиска. Результаты исследования. Проведен анализ статистических данных показателей смертности от SARS-CoV-2 и уровня вакцинирования от SARS-CoV-2 в Израиле, Швеции, Украине и Японии. Установлены основные характеристики динамики изменения этих показателей в вышеуказанных странах. Самые высокие показатели смертности от SARS-CoV-2 наблюдались в Швеции, а самые низкие – в Японии. В свою очередь, наиболее динамично процесс вакцинации населения развивался в Израиле. При этом наименьшим охватом вакцинации характеризовались такие страны, как Украина и Япония. Выводы. На данный момент многие страны, независимо от уровня их социально-экономического развития, характеризуются различными темпами смертности и летальности от коронавирусной инфекции и последствиями ее развития. Аналіз динаміки смертності населення від коронавірусної інфекції та вакцинації від SARS-CoV-2 в Ізраїлі, Швеції, Україні та Японії. Матеріали та методи: досліджувалися статистичні дані показників смертності від SARS-CoV-2 і рівня вакцинації від SARS-CoV-2; використовувалися загальнотеоретичні, епідеміологічні та математико-статистичні методи наукового аналізу і пошуку. Результати дослідження. Проведено аналіз статистичних даних показників смертності від SARS-CoV-2 і рівня вакцинації від SARS-CoV-2 в Ізраїлі, Швеції, Україні та Японії. Визначено основні характеристики динаміки зміни цих показників у вищевказаних країнах. Найвищі показники смертності від SARS-CoV-2 спостерігалися в Швеції, а найменші – в Японії. Зі свого боку, найбільш динамічно процес вакцинації населення розвивався в Ізраїлі. При цьому найменшим охопленням вакцинації характеризувалися такі країни, як Україна і Японія. Висновки. Наразі багато країн, незалежно від рівня їх соціально-економічного розвитку, характеризуються різними темпами смертності та летальності від коронавірусної інфекції і наслідками її розвитку. To conduct the analysis of dynamics of the rates of mortality from the coronavirus infection and vaccination of the population from SARS-CoV-2 in Israel, Sweden, Ukraine and Japan. Materials and methods. The statistical data on SARS-CoV-2 mortality rates and SARS-CoV-2 vaccination rates were studied. General theoretical, epidemiological and mathematical-statistical methods of the scientific analysis and search were used. Results. The analysis of the statistical data on mortality rates from SARS-CoV-2 and the level of vaccination against SARS-CoV-2 in Israel, Sweden, Ukraine and Japan was performed. The main characteristics of the dynamics of changes in these indicators in the above countries were determined. It was found that the highest mortality rates from SARS-CoV-2 were observed in Sweden, and the lowest in Japan. In turn, the most dynamic process of vaccination of the population developed in Israel. At the same time, such countries as Ukraine and Japan were characterized by the lowest vaccination coverage. Conclusions. At the moment, many countries, regardless of their level of socio-economic development, are characterized by different rates of mortality from the coronavirus infection and the consequences of its development.
 • Item
  Переваги використання хмарних обчислень
  (ЦНТУ, 2021) Ламекін, Н. В.; Кривоконєв, В. О.; Поліщук, Л. І.
  Хмарні технології надають компаніям величезний потенціал для збереження коштів
 • Item
  Аналітичний огляд перспективи застосування штучного інтелекту в медицині
  (ЦНТУ, 2021) Бубела, М. О.; Шевчук, В. О.; Поліщук, Л. І.
  Нейронні мережі зі зворотним зв'язком можна використовувати для прогнозування поведінки живого об’єкта, а саме в медицині
 • Item
  Рекомендації по архітектурі БПЛА для використання на борту відео-аналітики та навігації
  (Європейський університет, 2021) Приставка, П. О.; Сорокопуд, В. І.; Рябий, М. О.; Смірнов, О. А.
  Даний матеріал вміщує рекомендації по архітектурі квадрокоптерів для використання відео-аналітики та навігації безпосередньо на борту БПЛА.
 • Item
  Аналіз хмарних технологій як сервісів
  (Криворізький національний університет, 2020) Смірнова, Т. В.; Поліщук, Л. І.; Смірнов, О. А.
  Визначено, що для того, щоб перенести роботу систем інженерних розрахунків та систем автоматизованого проектування (САПР) на хмарну платформу з’явився новий перспективний сервіс САЕааS – комп’ютерні системи інженерного аналізу як сервіс
 • Item
  Застосування сервісу САЕааS як системи інженерних розрахунків з використанням хмарних технологій
  (ЦНТУ, 2020) Смірнова, Т. В.; Поліщук, Л. І.; Дрєєв, О. М.
  У контексті CAE, найбільш часто використовуються типи моделювання аналізу, що включають аналіз кінцевих елементів, обчислювальну динаміку рідин, термічний аналіз, багатодіагностику та оптимізацію.
 • Item
  Дослідження хмарних технологій як сервісів
  (Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2020) Смірнова, Т. В.; Поліщук, Л. І.; Смірнов, О. А.; Буравченко, К. О.; Макевнін, А. О.; Smirnova, T.; Polishchuk, L.; Smirnov, O.; Buravchenko, K.; Makevnin, A.
  З метою визначення базових умов, щодо подальших досліджень для визначення загроз хмарним технологіям та мірам їх протидії, у статті проведений розширений аналіз хмарних обчислень як сервісів. Серед наведених сервісів виділено базові сервіси IaaS, SaaS, РaaS, які є основою для існування більш уніфікованих сервісів (СааS, МСааS, DааS, FааS, IPааS, MBааS, NааS, SeСааS, DBааS, MааS, GааS, STааS, TааS, DRааS,), що збільшують область використання. Вказані можливі постачальники сервісів, в тому числі і українські. Визначено, що для того, щоб перенести роботу систем інженерних розрахунків та систем автоматизованого проектування (САПР) на хмарну платформу, з’явився досить новий перспективний сервіс САЕааS (англ. Cоmputеr Аidеd Еnginееrіng аs а Sеrvіcе) - комп’ютерні системи інженерного аналізу як сервіс. Найбільшою популярністю САЕ користуються в наступних галузях виробництва: машинобудування і верстатобудування, оборонна і аерокосмічна промисловість, енергетика, суднобудування, виробництво напівпровідників, телекомунікації, хімічна, фармацевтична і медична промисловість, будівництво, виробництво систем опалювання, кондиціонування, вентиляції. Успіх реалізації того чи іншого проектного рішення залежить від усвідомлення відповідального вибору на самому першому етапі. На жаль, Україна в підтримці хмарного сервісу САЕааS робить лише перші кроки і забезпечити технологічні потреби підприємств може при умові залучення закордонних постачальників. На думку авторів статті, за хмарним сервісом САЕааS майбутнє української промисловості. Адже CAE допомагає скороти витрати і час на розробку продукту, покращити якість та довговічність продукту. Дизайнерські рішення можна приймати виходячи з їх впливу на продуктивність. Конструкції можна оцінити та вдосконалити, використовуючи комп'ютерне моделювання, а не фізичне тестування прототипів, економлячи гроші та час. Дана стаття є основою для подальших досліджень загроз хмарним технологіям та мірам їх протидії. In order to determine the basic conditions for further research to identify threats to cloud technologies and measures for their counteraction, the article provides an extended analysis of cloud computing as a service. Among the above services, the basic services IaaS, SaaS, PaaS are selected, which are the basis for the existence of more unified services (CaaS, MCaS, DaaS, FaaS, IPaaS, MBaaS, NaaS, SeCaa, DBaaS, MaaS, DBaaS, MaaS, DBaaS, MaaS that increase the scope. Listed are possible service providers, including Ukrainian. It is determined that in order to transfer the work of systems of engineering calculations and computer-aided design (CAD) systems to a cloud platform, a rather new promising service CAEaaS (Cоmputеr Аidеd Еnginееrіng аs а Sеrvіcе) – computer engineering systems as a service. The most popular SAEs are used in the following industries: mechanical engineering and machine tools, defense and aerospace, energy, shipbuilding, semiconductor production, telecommunications, chemical, pharmaceutical and medical industry, construction, production of heating, air conditioning, ventilation. The success of a project decision depends on the awareness of responsible choice in the very first stage. Unfortunately, in support of the CAEaaS cloud service, Ukraine is only making the first steps and can provide the technological needs of enterprises, provided the involvement of foreign suppliers. According to the authors of the article, the future of the Ukrainian industry according to the cloud service SAEaS. Because CAE helps reduce the cost and time of product development, improve product quality and durability. Design decisions can be made based on their impact on performance. Designs can be evaluated and refined using computer modeling rather than physical prototype testing, saving money and time. This article is the basis for further research on the identification of threats to cloud technologies and their response.