Інженерія програмного забезпечення. Контрольні роботи

Abstract

Метою викладання дисципліни «Інженерія програмного забезпечення» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері інженерії програмного забезпечення. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з комп’ютерної інженерії: – Z8. Здатність працювати в команді. – P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. – P2. Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення. – P3. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. – P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.

Description

Keywords

знайомство з MS-Project, комп’ютерна інженерія, інсталяційний пакет, пакет деінсталяції, тестування, familiarity with MS-Project, сomputer Engineering, installation package, uninstall package, testing

Citation

Інженерія програмного забезпечення : метод. рекомендації до виконання контрольних робіт для студент. заочної форми навчання галузі 12 "Інформаційні технології" / [уклад. : О. А. Смірнов, К. О. Буравченко, Т. В. Смірнова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т., каф. кібербезпеки та програм. забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 132 с.