Вплив припосівного удобрення при вирощуванні соняшнику після різних попередників у Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Кошман, Олексій Андрійович
Koshman, Oleksii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній випускній роботі розроблені практичні рекомендації щодо оптимізації припосівного удобрення соняшнику залежно від попередників в Степу України. Метою досліджень було встановити кращий попередник та спосіб удобрення для соняшнику. Наукова новизна результатів роботи полягає у встановленні елементів покращення технології вирощування гібриду соняшнику ЕС Белла в умовах господарства. В роботі сформульовані рекомендації вибору попередника та визначені форми добрив для припосівного удобрення при вирощуванню соняшнику у виробництві. In this qualifying thesis developed practical recommendations for optimizing the fertilization of sunflower fertilizer depending on the predecessors in the steppe of Ukraine. The aim of the research was to determine the best precursor and fertilizer method for sunflower. The scientific novelty of the results is the establishment of elements to improve the technology of growing hybrids of sunflower EU Bell in the farm. The paper formulates recommendations for the choice of predecessor and identifies forms of fertilizers for seed fertilizer in the cultivation of sunflower in production.

Description

Keywords

соняшник, добрива, попередники, sunflower, fertilizer, forecrops

Citation

Кошман, О. А. Вплив припосівного удобрення при вирощуванні соняшнику після різних попередників у Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 102 «Агрономія» / наук. кер. Л. В. Сало ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 58 с.