Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією культиватора УСМК-5,4

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-23

Authors

Стаценко, Сергій Іванович
Statsenko, Serhii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Удосконалена технологія вирощування цукрових буряків, яка полягає у використанні при виконанні операції передпосівного обробітку ґрунту конструктивно модернізованого культиватора УСМК-5,4, що використовується також при міжрядному обробітку дозволила підвищити продуктивність ґрунтообробного агрегату, знизити загальні витрати пального на виконання цієї операції та людської праці і підвищити загальну окупність технічних засобів задіяних у загальному циклі виробництва продукції. Improved technology of growing of sugar beets, that consists in using for implementation of operation of preseed till of soil of the structurally modernized cultivator of УСМК5,4, that is used also for interrow till allowed to promote the productivity of грунтообробного aggregate, bring down the general charges of fuel on implementation of this operation and human labour and promote general recoupment of technical equipments of involved in the general loop of production of goods.

Description

Keywords

технологія, обробіток грунту, культиватор, technology, tillage, cultivator

Citation

Стаценко, С. І. Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією культиватора УСМК-5,4 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. В. М. Сало ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 64 с.