Енергоефективне використання електричної системи опалення приміщень на базі тепло акумуляторів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є дослідження електротеплофізичних властивостей матеріалів використаних в електротеплоакумуляторі нагрівача та доцільність впровадження електротеплоакумуляційного нагріву і ефективність використання його в системі опалення житлових будівель. Аналіз графіків навантаження енергетичної системи України показує, що існують великі провали навантаження вночі, що вимагає їх заповнення з погляду економії енергоресурсів. Одним з таких способів заповнення графіка є застосування електричної енергії для електроопалення, у тому числі шляхом її електротеплоакумуляції енергії. Був проведений розрахунок і вибір системи опалення на основі електротеплоакумуляційного обігріву, впровадження якого дозволяє скоротити терміни проектування і підбирання обладнання, доставки, монтажу, підключення до електричної та теплової мереж будівлі, досягнути найкращих техніко-економічних показників в процесі експлуатації Дану систему електроопалення пропоную використати в якості споживача-регуляторів ДНГ нічної зони. В умовах дії тарифів на електроенергію, диференційованих за часом доби, для підключення твердотільних ЕТА обігрівачів , працюючих в зоні дії нічного тарифу, в більшості випадків не потребує збільшувати під’єднану електричну потужність, а собівартості вироблених ними тепла і гарячої води будуть низькими. The purpose of the work is to study the electrothermal physical properties of the materials used in the electric heat storage heater and the feasibility of introducing electric heat storage heating and the effectiveness of its use in the heating system of residential buildings. The analysis of load schedules of the energy system of Ukraine shows that there are large load drops at night, which requires their filling from the point of view of saving energy resources. One of these ways of filling the schedule is the use of electrical energy for electric heating, including through its electrothermal energy storage. The calculation and selection of a heating system based on electric thermal storage heating was carried out, the implementation of which allows to shorten the terms of design and selection of equipment, delivery, installation, connection to the electrical and thermal networks of the building, to achieve the best technical and economic indicators in the process of operation I propose to use this electric heating system as a consumer-regulator of DNG in the night zone. Under the conditions of electricity tariffs, differentiated by time of day, to connect solid-state ETA heaters operating in the area of the night tariff, in most cases there is no need to increase the connected electric power, and the cost of the heat and hot water produced by them will be low.

Description

Keywords

електроопалення, електротеплоакумуляція, теплоакумуляційний матеріал, об’єднана енергетична система України, система опалення, electric heating, electric heat storage, heat storage material, unified energy system of Ukraine, heating system

Citation

Лихенко, Д. С. Енергоефективне використання електричної системи опалення приміщень на базі тепло акумуляторів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. Р. В. Телюта ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 90 с.