Вплив попередників та ланок сівозмін на врожайність сої в Центральній Україні

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню впливу попередників та ланок сівозмін на формування врожаю сої в степовій зоні України. В результаті проведених досліджень та отриманих результатів, науково обґрунтовано вплив попередників та передпопередників на ріст, формування фотосинтетичного потенціалу та її урожайність. Встановлено, що розміщення сої після кукурудзи на зерно забезпечує отримання найбільшої врожайності та високі економічні показники її вирощування. Сільськогосподарським підприємствам північного Степу України рекомендовано розміщувати сою у сівозміні після кукурудзи на зерно. При цьому забезпечується формування найбільш високого врожаю, умовно чистий доход при цьому становить 11320 грн./га, а рівень вирощування зерна сої – 96,5 %. Qualification work is devoted to the study of the influence of predecessors and crop rotation units on the formation of soybean harvest in the steppe zone of Ukraine. As a result of the conducted researches and the received results, the influence of predecessors and predecessors on growth, formation of photosynthetic potential and its productivity is scientifically substantiated. It is established that the placement of soybeans after corn on the grain provides the highest yields and high economic performance of its cultivation. Agricultural enterprises of the Northern Steppe of Ukraine are recommended to place soybeans in crop rotation after corn for grain. This ensures the formation of the highest yield, conditionally net income is 11,320 UAH / ha, and the level of soybean cultivation - 96.5%.

Description

Keywords

соя, попередники, врожайність, soybean, precursors, yield

Citation

Криворучко, П. О. Вплив попередників та ланок сівозмін на врожайність сої в Центральній Україні : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. М. І. Мостіпан ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 64 с.