Сучасні проблеми обліку, зумовлені запровадженням інформаційних технологій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Сьогодні безперечним є факт формування та стрімкий розвиток глобального інформаційного суспільства. Сучасний світ перебуває на новому етапі розвитку, який називають Четвертою промисловою революцією або Індустрією 4.0. Основою нової економіки майбутнього вважаються цифрові інформаційні технології. Система управління не може функціонувати без достовірної, оперативної, релевантної інформації та її аналітичного опрацювання. Система обліково-аналітичного забезпечення відіграє важливу роль в функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Тому трансформація бізнес-середовища та розвиток інформаційних технологій потребують перегляду вимог до облікового програмного забезпечення та розширення його функціоналу.Today indisputable are a forming fact and swift development of global informative society. The modern world is on the new stage of development, that is named Fourth industrial revolution or Industry 4.0. Basis of new economy of the future digital information technologies are considered. Control system can not function without reliable, operative, relevant information and her analytical working. The system of the registration-analytical providing plays an important role functioning of control system by an enterprise, providing cooperation of different structural subdivisions and reacting on the changes of internal and external environment. Therefore transformation of business-environment and development of information technologies need the revision of requirements to registration software and expansion to his functional.

Description

Keywords

облік, інформаційні технології, управління

Citation

Смірнова, І. В. Сучасні проблеми обліку, зумовлені запровадженням інформаційних технологій / І. В. Смірнова, Н. В. Смірнова // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (09 груд. 2021 р.), м. Кропивницький. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2021. – С. 101-104.