Метод формування антивірусного захисту даних з використанням безпечної маршрутизації метаданих

Abstract

У даній статті розроблено метод антивірусного захисту даних у ТКС за рахунок безпечної маршрутизації метаданих у хмарні антивірусні системи. Він призначений для рішення проблематики, яка полягає в тому, що з метою підвищення ефективності використання засобів антивірусного захисту даних і мінімізації наслідків подібних кіберзлочинів, своєчасне виявлення і локалізація комп'ютерних вірусів є вкрай важливим і разом з тим складним завданням. Основними складовими методу, що пропонується в даній роботі, є: алгоритми формування множини маршрутів передачі метаданих, метод контролю ліній зв'язку ТКС, моделі системи нейромережних експертів безпечної маршрутизації. Відмінною рисою алгоритмів формування множини маршрутів передачі метаданих є показники оптимізації і обмеження, що вводяться, для безпечної маршрутизації. Новизна методу контролю ліній зв'язку ТКС полягає в обліку «скомпрометованих» біт даних спеціальних сигнатур, що передаються у хмарні антивірусні системи. Це дозволить знизити ймовірність маніпуляцій метаданими, які передаються в вузли програмного сервера. Особливістю розробленої системи нейромережних експертів є комплексність використання нейронних мереж типу АРТ і багатошарового персептрону для рішення завдання безпечної маршрутизації, що дозволить підвищити точність ухвалення правильного рішення про несанкціонований доступ до волоконно-оптичних ліній зв'язку. In this article, the method of antivirus data protection in TCS is developed due to the secure routing of metadata in cloud-based antivirus systems. It is intended to solve the problem, which is that in order to increase the effectiveness of using anti-virus data protection and minimizing the effects of such cybercrime, timely detection and localization of computer viruses is an extremely important and, at the same time, challenging task. The main components of the method proposed in this paper are: Algorithms for the formation of a plurality of metadata transmission routes, the method of control of communication lines TCS, models of the system of neural network experts of safe routing. A distinctive feature of algorithms for forming a plurality of metadata transmission routes is the optimization and restriction metrics that are introduced for safe routing. The novelty of the method for monitoring TKS communication lines is to account for the "compromised" data bits of special signatures that are transmitted to cloud antivirus systems. This will reduce the probability of manipulation of metadata that is passed to the nodes of the software server. The peculiarity of the developed system of neural network experts is the complexity of the use of neural networks such as ART and multilayered perceptron for solving the problem of safe routing, which will increase the accuracy of the adoption of the correct decision on unauthorized access to fiber-optic communication lines.

Description

Keywords

телекомунікаційні системи, антивірусний захист, обробка метаданих, хмарні антивірусні системи, telecommunication systems, anti-virus defence, treatment of metadatas, anti-virus nephystems

Citation

Метод формування антивірусного захисту даних з використанням безпечної маршрутизації метаданих / О. А. Смірнов, С. А. Смірнов, Л. І. Поліщук, О. К. Конопліцька-Слободенюк, Т. В. Смірнова // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2019. – № 3 (3). – C. 63-87