Дослідження систем моніторингу технічного стану розподільчих мереж для підвищення ефективності функціонування систем електропостачання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-12

Authors

Заєць, Ігор Сергійович
Zaiets, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Метою роботи є виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування систем електропостачання шляхом розроблення методів та засобів моніторингу технічного стану обладнання розподільчих мереж. В роботі досліджено принципи діагностування технічного стану електротехнічного обладнання; виявлено причини та характер пошкоджень елементів розподільчих мереж, розглянуто принципи, функції та нормативно-правову базу систем моніторингу. Розроблено методику та критерії рейтингового оцінювання технічного стану електричного обладнання розподільчих мереж. Запропоновано методику економічного стимулювання енергокомпаній до технічної модернізації розподільчих мереж. Отримані результати можуть бути використані під час розроблення та впровадження систем моніторингу розподільчих електричних мереж, а також під час розгляду питань підвищення рівня енергетичної ефективності систем електропостачання. The purpose of the work is to research ways to increase the level of efficiency of power supply systems by developing methods and means of monitoring the technical condition of distribution network equipment. The work analyzes the methods and means of diagnosing the technical condition of the equipment; the causes and nature of damage to the elements of distribution networks are revealed, the principles, functions and regulatory framework of monitoring systems are considered. The methodology and criteria for rating assessment of the technical condition of electrical equipment of distribution networks have been developed. A method of economic stimulation of energy companies for the technical modernization of distribution networks is proposed. The results of research can be used during for the development and implementation of monitoring systems of distribution electric networks, as well as when considering issues of increasing the level of energy efficiency of power supply systems.

Description

Keywords

система моніторингу, розподільча електрична мережа, система електропостачання, електротехнічне обладнання, energy monitoring system, electrical distribution network, power supply system, electrical equipment

Citation

Заєць, І. С. Дослідження систем моніторингу технічного стану розподільчих мереж для підвищення ефективності функціонування систем електропостачання : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. К. Г. Петрова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 84 с.