Стан і тенденції розвитку людських ресурсів в Україні у вимірі міжнародних порівнянь

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Левченко, А. О.
Levchenko, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

У статті досліджено сучасний стан і тенденції розвитку людських ресурсів в Україні порівняно з іншими країнами світу. Наведено порівняльний аналіз індексу людського розвитку, індексу людського капіталу, індексу глобальної конкурентоспроможності, глобального інноваційного індексу, індексу щастя. Висвітлено рейтингові позиції регіонів України за рівнем інтегрального регіонального індексу людського розвитку. Акцентовано увагу на конкурентних перевагах України у світових рейтингах (високий освітній рівень населення) та негативних тенденціях соціально-економічних та інституційних передумов людського розвитку. Обґрунтовано напрями активізації людського розвитку в умовах безпрецедентних інноваційних змін у всіх сферах життя суспільства. The article examines the current state and tendencies of human resources development in Ukraine in comparison with other countries of the world. The comparative analysis of the index of human development, the index of human capital, the index of global competitiveness, the global innovation index, the index of happiness is presented. The rating positions of the regions of Ukraine as the integral regional index of human development are highlighted. Attention is drawn to the competitive advantages of Ukraine in world rankings (high educational level of the population) and negative tendencies of socio-economic and institutional preconditions of human development. The directions of activation of human development in the conditions of unprecedented innovative changes in all spheres of society life are grounded.

Description

Keywords

людські ресурси, людський капітал, людський розвиток, інноваційна модель економіки, рейтинг, human resources, human capital, human development, innovative model of economy, ranking

Citation

Левченко, А. О. Стан і тенденції розвитку людських ресурсів в Україні у вимірі міжнародних порівнянь / А. О. Левченко // Вісник ЧТЕІ. Економічні науки : зб. наук. пр. - Чернівці, 2018. - Вип. I-II (69-70). - С. 24-30.