Моніторинг та контроль електроспоживання комунально-побутових споживачів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження електроспоживання комунально-побутових споживачів на основі автоматичних систем контролю та обліку. Переваги здійснення обліку електроенергії за допомогою автоматизованих систем загальновідомі, такі системи довгі роки застосовуються як за кордоном, так і в Україні на промислових підприємствах. Окрім функцій обліку, вони також здійснюють контроль і управління електроспоживанням на цих підприємствах. Основний економічний ефект для споживача від застосування цих систем полягає в зменшенні платежів за використану енергію і потужність, а для енергопостачальних організацій зменшення втрат і заборгованостей за фактично спожиту електроенергію в комунально-побутовому секторі. Впровадження АСКОЕ для комунально-побутових споживачів стало доцільним, а особливо з використанням технологій передачі даних по силовим лініям. АСКОЕ заснована на віддаленому зчитуванні показань лічильників, передачі даних по фазових проводах на пристрої збору показань лічильників, які розташовані на підстанціях, і подальшої передачі їх на підсистему обліку реалізації і оплати послуг розрахункового центру. The purpose of the qualification work is to study the electricity consumption of utility consumers based on automatic control and accounting systems. The advantages of electricity accounting using automated systems are well known, such systems have been used for many years both abroad and in Ukraine at industrial enterprises. In addition to accounting functions, they also control and manage electricity consumption at these enterprises. The main economic effect for the consumer from the use of these systems is to reduce payments for used energy and capacity, and for energy supply organizations to reduce losses and debts for actually consumed electricity in the utility sector. The introduction of ASCAE for communal and household consumers has become expedient, especially with the use of data transmission technologies over power lines. ASCAE is based on remote reading of meter readings, transmission of data via phase wires to meter reading collection devices located at substations, and their subsequent transfer to the accounting subsystem of the settlement center's implementation and payment of services.

Description

Keywords

мережі комунально-побутового призначення, автоматизована система контролю і управління енергоспоживанням, питомі електричні навантаження, комунально-побутові споживачі, енергозберігаючі технології, енергетичний аудит, МЕЗ, utility networks, automated system of control and management of energy consumption, specific electrical loads, utility consumers, energy saving technologies, energy audit, MEZ

Citation

Кириленко, Н. П. Моніторинг та контроль електроспоживання комунально-побутових споживачів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. П. Г. Плєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 120 с.