Проектування комп’ютерних систем та мереж. Контрольні роботи

Abstract

Метою освітньої компоненти «Проектування комп’ютерних систем та мереж» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері проектування комп’ютерних систем та мереж. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерної інженерії: – СК1. Здатність до визначення технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування і експлуатації програмних, програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем та мереж різного призначення. – СК3. Здатність проектувати комп’ютерні системи та мережі з урахуванням цілей, обмежень, технічних, економічних та правових аспектів. – СК4. Здатність будувати та досліджувати моделі комп’ютерних систем та мереж. – СК5. Здатність будувати архітектуру та створювати системне і прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. – СК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. – СК10. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів.

Description

Keywords

комп'ютерні мережі, схеми IP-адресації, проектування, маршрутизація, мережеві дані, computer networks, IP addressing schemes, designing, routing, network data

Citation

Проектування комп’ютерних систем та мереж : метод. рекомендації до викон. контрольних робіт для студент. денної форми навч. галузі 12 "Інформаційні технології"/ [уклад. : О. А. Смірнов, К. О. Буравченко, Т. В. Смірнова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програм. забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 49 с.