Модернізація та обґрунтування параметрів сошника посівної секції сівалки УПС-8

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В роботі проведені аналітичні дослідження які дозволили встановити, що для покращання формування борозни і посіву насіння необхідно використовувати наральники сошників з комбінованим кутом входження в ґрунт. Розроблений удосконалений насіннєвий сошник який має наральник у вигляді двогранного клина з гострим кутом входження в ґрунт в передній верхній частині наральник має плоский носок, а в нижній частині плоску основу, яка переходить в п’яту з тупим кутом входження в ґрунт. За рахунок розміщення в передній частині плоского носка підвищується рівномірність руху сошника по глибині. Розроблена конструкція сошника сівалки УПС 8, дає можливість значно покращити процес посіву насіння просапних культур і збільшити врожайність до 10-15%, за рахунок більш кращих умов утворених для насіння у вегетаційний період.Analytical studies were carried out in the work, which allowed us to establish that in order to improve furrow formation and seed sowing, it is necessary to use coulter blades with a combined angle of entry into the soil. An improved seed coulter has been developed, which has a dihedral wedge-shaped coulter with a sharp angle of entry into the soil in the front upper part of the coulter has a flat toe, and in the lower part a flat base that transitions into a heel with an obtuse angle of entry into the soil. Due to the placement in the front part of the flat toe, the uniformity of the movement of the coulter increases in depth. The developed design of the opener of the UPS 8 planter makes it possible to significantly improve the process of sowing seeds of row crops and increase the yield up to 10-15%, due to better conditions created for seeds during the growing season.

Description

Keywords

сошник, наральник, утворення борозни, посів, coulter, naralnik, furrow formation, sowing

Citation

Цимбал, А. Г. Модернізація та обґрунтування параметрів сошника посівної секції сівалки УПС-8 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 133 «Галузеве машинобудування» / наук. кер. Д. Ю. Артеменко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 74 с.