Оценка внешних и внутренних факторных воздействий на финансовый потенциал предприятий рекреационного комплекса

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Стахно, Н. Д.
Stahno, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статье определена необходимость формирования и эффективного использования финансового потенциала на уровне предприятий, который является базой для обоснования финансовой стратегии и тактики. Уровень экономической безопасности предприятия базируется на том, насколько эффективно удаётся предотвращать угрозы и устранять ущерб от негативных воздействий, для этой цели необходимо оценивать влияние факторов внешнего и внутреннего воздействия, представляющие собой максимальную угрозу. В статті визначена необхідність формування й ефективного використання фінансового потенціалу на рівні підприємств, що є базою для обґрунтування фінансової стратегії й тактики. Рівень економічної безпеки підприємства базується на тім, наскільки ефективно вдається запобігати погрози й усувати збиток від негативних впливів, для цієї мети необхідно оцінювати вплив факторів зовнішнього й внутрішнього впливу, які являють собою максимальну загрозу. The necessity of forming and effective use of financial potential at the level of enterprises, which is a base for the ground of financial strategy and tactic, is certain in the article. The level of economic safety of economic safety is based on that, as far as it is effectively succeeded to prevent threats and remove damage from negative influences, for this purpose it is necessary to estimate influence of factors external and internal influences, being a maximal threat.

Description

Keywords

финансовый потенциал, экономическая безопасность, рентабельность, оборачиваемость запасов, оборачиваемость капитала, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, зона потенциального воздействия, зона потенциальной отдачи

Citation

Стахно, Н. Д. Оценка внешних и внутренних факторных воздействий на финансовый потенциал предприятий рекреационного комплекса / Н. Д. Стахно // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 301-306.