Механізація вирощування ярого тритикале з удосконаленням конструкції сівалки СЗ-3,6А

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-14

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В магістерській кваліфікаційній роботі удосконалено технологічний процес сівби при вирощуванні тритикале ярого. Обґрунтовано склад посівного агрегату та режим його роботи. Обґрунтовано параметри полозкового сошника зернової сівалки та доцільність відмови від попереднього загострення лез полозів даних сошників на етапі виробництва. Наведено результати експериментальних досліджень величини лінійного зносу полозів та характеру формування стабілізованого профілю їх лез від напрацювання. Отримано графічні залежності тягового опору полозкових сошників від початкового стану леза з напрацюванням. Розроблено заходи по безпечному використанні посівного агрегату, економічно обґрунтовано доцільність впровадження його у виробництво. In the master's qualification work the technological process of sowing at cultivation of spring triticale is improved. The composition of the sowing unit and the mode of its operation are substantiated. The parameters of the sliding opener of the grain seeder and the expediency of refusing to pre-sharpen the blades of the slides of these openers at the stage of production are substantiated. The results of experimental researches of size of linear wear of runners and character of formation of the stabilized profile of their blades from working time are resulted. Graphical dependences of traction resistance of sliding openers on the initial state of the blade with operating time are obtained. Measures for safe use of the sowing unit have been developed, the expediency of its introduction into production has been economically substantiated.

Description

Keywords

сівба, ґрунт, полозковий сошник, полоз, лезо, стабілізований профіль, зношування, sowing, soil, sliding opener, slider, blade, stabilized profile, wear

Citation

Бойко, С. О. Механізація вирощування ярого тритикале з удосконаленням конструкції сівалки СЗ-3,6А : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Ю. В. Мачок ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 50 с.