Забезпечення надійності персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Сочинська-Сибірцева, І. М.
Sochynska-Sybirtseva, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ІНЖЕК

Abstract

Мета статті полягає у визначенні сутності економічної категорії «конкурентоспроможність персоналу», виокремлення найбільш значущих факторів впливу на конкурентоспроможність персоналу та визначення конкретних шляхів підвищення конкурентоспроможності персоналу за рахунок забезпечення надійності працівників підприємства. У процесі вивчення та узагальнення наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених були систематизовані підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність персоналу». У результаті дослідження були визначені фактори впливу на конкурентоспроможність персоналу, зокрема готовність працівників до нововведень та надійність персоналу. Обґрунтовано, що ступінь надійності персоналу значною мірою залежить від обраної технології професійного відбору працівників. Одним із перспективних шляхів удосконалення системи професійного відбору є впровадження спеціальних психофізіологічних технологій, зокрема поліграфних. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку розробки методики оцінки рівня надійності персоналу і побудови регресійних моделей залежності конкурентоспроможності підприємства від рівня надійності персоналу. The goal of the article lies in identification of the essence of economic category “personnel competitiveness”, marking out the most important factors of influence upon personnel competitiveness and identification of specific ways of increase of personnel competitiveness by means of ensuring reliability of enterprise personnel. While studying and generalising scientific works of foreign and domestic scientists, the article systemises approaches to definition of the «personnel competitiveness» notion. In the result of the study the article identifies factors of influence upon personnel competitiveness, in particular: readiness of an employee to innovations and personnel reliability. The article argues that the degree of personnel reliability significantly depends on the selected technology of professional selection of workers. One of the prospective ways of improvement of the system of professional selection is introduction of special psycho-physiological technologies, including the polygraph ones. It is expedient to conduct further studies in the direction of development of methods of assessment of the level of personnel reliability and construction of regression models of dependence of enterprise competitiveness on the level of personnel reliability.

Description

Keywords

конкурентоспроможність персоналу, конкурентні переваги, надійність персоналу, технологія професійного відбору, personnel competitiveness, competitive advantages, personnel reliability, professional selection technology

Citation

Сочинська-Сибірцева, І. М. Забезпечення надійності персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності / І. М. Сочинська-Сибірцева // Проблеми економіки. – 2013. - № 4. - С. 299-304.