Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією комбайна РКМ-6-01

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У роботі проаналізовано досвід вирощування цукрових буряків у господарстві, визначено напрямок проведення модернізації. Відповідно до агротехнічних умов обрано та запропоновано сільськогосподарську машину для виконання даної операції. На основі проведених розрахунків технологічної частини складено операційно-технологічну карту на збирання цукрових буряків. Виконано розрахунки по визначенню технологічних параметрів комбайна РКМ-6-01, наведено основні агротехнічні вимоги до нього, його технічну характеристику, будову та роботу. Приведено аналіз вибору основних робочих органів, відповідність їх агровимогам; приведено технологічні, кінематичні розрахунки а також розрахунки на міцність деталей модернізованого вузла, які підтверджують працездатність машини. Проведено аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, розроблені заходи для покращення умов праці і усуненню небезпечних та шкідливих виробничих факторів під час збирання цукрових буряків. The paper analyzes the experience of growing sugar beets in the farm, and determines the direction of modernization. in accordance with agrotechnical conditions, an agricultural machine is selected and offered to perform this operation. Based on the calculations of the technological part, an operational and technological map of sugar beet harvesting was drawn up. Calculations were made to determine the technological parameters of the RKM-6-01 harvester, the main agrotechnical requirements for it, its technical characteristics, structure and operation were given. An analysis of the selection of the main working bodies, their compliance with agricultural requirements is presented; technological, kinematic calculations, as well as calculations on the strength of the parts of the modernized unit, which confirm the machine's efficiency, are given. An analysis of dangerous and harmful production factors was carried out, measures were developed to improve working conditions and eliminate dangerous and harmful production factors during sugar beet harvesting.

Description

Keywords

цукрові буряки, технологічна карта, комбайн, sugar beets, technological map, harvester

Citation

Якубенко, Є. О. Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією комбайна РКМ-6-01 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. В. А. Дейкун ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 50 с.