Механізація вирощування картоплі з модернізацією культиватора

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-23

Authors

Ботнар, Євгеній Сергійович
Botnar, Yevhenii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

При виконанні кваліфікаційної роботи проаналізовано існуючий технологічний процесу вирощування картоплі в господарських умовах. Проведені технологічні розрахунки і обґрунтування всіх потрібних технічних засобів, машин і знарядь, що мають бути в господарстві для реалізації ефективного вирощування картоплі. Проведені відповідні обґрунтування, які доводять, що є змога практично скоротити витрати на вирощуванні картоплі під час вірної організації операції міжрядного обробітку разом із локальним внесенням засобів агрохімії в підгрунтовий простір. Запропоновано в існуючій в господарстві технології вирощування картоплі замінити операцію догляду за посівами базовим агрегатом замінити на операцію міжрядного обробітку з внесенням засобів агрохімії культиватором-рослинопідживлювачем УСМК-5,4В із вдосконаленою стрільчастою лапою. В інженерній частині роботи описано будову і принцип роботи запропонованого до використання культиватора УСМК-5,4В. Проведено адаптацію конструктивних і технологічних параметрів вдосконаленого ґрунтообробного агрегату до міжрядного обробітку картоплі в господарських умовах. Обґрунтовано параметри вдосконаленої стрільчастої лапи та розроблені рекомендації щодо використання цього робочого органу. During the performance of the qualification work, the existing technological process of growing potatoes in economic conditions was analyzed. Technological calculations and substantiation of all the necessary technical means, machines and tools that must be in the farm for effective potato cultivation have been carried out. Corresponding justifications have been carried out, which prove that it is possible to practically reduce the costs of growing potatoes during the correct organization of the operation of inter-row cultivation together with the local introduction of agrochemicals into the subsoil space. It is proposed to replace the operation of caring for crops with a basic unit in the existing technology of growing potatoes in the farm, replace it with the operation of inter-row cultivation with the introduction of agrochemicals with a USMK-5.4V cultivator-fertilizer with an improved arrow paw. The engineering part of the work describes the structure and principle of operation of the USMK-5.4V cultivator proposed for use. Adaptation of structural and technological parameters of the improved tillage unit to inter-row cultivation of potatoes in economic conditions was carried out. The parameters of the improved arrow paw are substantiated and recommendations for the use of this working body are developed.

Description

Keywords

технологія вирощування, просапний культиватор, міжрядний обробіток, універсальна стрільчаста лапа, cultivation technology, row cultivator, inter-row cultivation, universal arrow foot

Citation

Ботнар, Є. С. Механізація вирощування картоплі з модернізацією культиватора : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Лещенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 59 с.