Вступ до спеціальності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Віхрова, Л. Г.
Солдатенко, В. П.
Мірошніченко, М. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках приведена загальна характеристика освітньої компоненти «Вступ до спеціальності» (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), мета, предмет, завдання і передумови вивчення дисципліни. Наведено перелік тем для самостійного вивчення освітньої компоненти, посилання на рекомендовану літературу а також питання для самоконтролю. Надано загальні рекомендації стосовно організації самостійної роботи під час роботи з літературою, підготовки до виконання лабораторних робіт. Приведена інформація стосовно політики вивчення дисципліни, системи оцінювання знань.

Description

Keywords

вступ до спеціальності, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, самостійна робота

Citation

Вступ до спеціальності : метод. рекомендації до виконання самост. роб. : зі спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. : Л. Г. Віхрова, В. П. Солдатенко, М. С. Мірошніченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 25 с.