Синтез у творенні художнього світу Мо Янем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Царук, А. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Гельветика

Abstract

У статті досліджено роль синтезу прийомів в оповідній матриці та творенні художнього світу Мо Янем. Наголошено на витоках оповідної манери та модифікації прозаїком традиційних сюжетів китайських народних оповідачів. Зауважено тематологічну взаємодію канону і новаторства, що, зрештою, стає підґрунтям для створення власного канону. Формування етико-естетичних критеріїв людини з низьким больовим порогом простежено на родинному та історично-культурному рівнях. Акцентовано сплав національного й особистісного в художньому світі Мо Яня. Простежено художнє осмислення реальних подій та репрезентацію психоемоційних особливостей світосприйняття автора, який делегує свій внутрішній світ і психологічний досвід літературним персонажам. Проведено концептуальні паралелі між творчим доробком нобелівського лавреата і малою прозою засновника нової китайської літератури Лу Сіня в контексті мотиву трагізму буття «маленької людини» в деморалізованому суспільстві доби історичних зрушень. Зауважено фольклорні витоки мотивів жертовності і людоїдства та їх інтерпретацію у творах названих письменників. Досліджено метафоризацію небезпеки знедуховлення світу, її трансформування в імператив загальнолюдського звучання. Артикульовано прийоми сутнісної індивідуалізації зображення характерів літературних героїв за допомогою фокусування уваги на екзистенційних проблемах і наданні моральному вибору метафоричних рішень. Простежено і цитаційно потверджено імажиністське поєднання всіх рецепторів світовідчуття для вираження органічної єдності любові й потреби захисту крихкого світу стосунків, психологічно запаралелізованих із гармонією природи. Акцентовано наскрізний мотив опору в добу девальвації загальнолюдських цінностей. Синтезовано локус художнього світу роману «Червоний ґаолян» із селянським мірилом подієвого часу як хронотоп межового вибору. Поєднання колористичної символіки помежів’я з прийомом монументалізму у вираженні внутрішнього вибору трактовано як метафору рецептивного усвідомлення сенсу власного життя. Зроблено висновок про домінантну рису художнього світу Мо Яня – сугерований образ моральної чистоти на тлі жорстокої боротьби далеко не ідеальних персонажів. A role of synthesis in narrator’s matrix and artistic world creation by Mo Yan (莫言) is investigating in the article. The sources of the spoken manner and modification of traditional plots of Chinese folk storytellers by the novelist emphasized. Thematic collaboration between canon and innovations, which, by the way, becomes a foundation for establishment of own canon was mentioned. The formation of human ethical-aesthetic criteria with low painful threshold in family and in historical-cultural levels is traced. The connection between national and own in Mo Yan’s artistic world is focused. Artistic comprehension of real events and representation of psycho-emotional peculiarities of author's perception, which delegates his internal world and psychological experience to his literary figures is investigating. Conceptual parallels between creative Nobel laureate and little prose in master of new Chinese literature Lu Sin’ (魯迅,) in the context of the motive of the tragedy of the "little people" in the demoralized society at the time of historical destructions has been reviewed. The folklore sources and motives in human sacrifice and cannibalism and their interpretation in the named writers essays were mentioned. Methods of personalized essence in the images of literary characters for an additional focus on existential problems and given the moral choice as metaphorical decisions spelled are outlined. Sacrifices and cannibalism in the folk resources and their interpretation by named artists has been mentioned. A metaphor of the risk losing people’s spirit and their transformation into the imperative of humanity mindset. The locus of artistic world in the novel "Red Sorgum" (红高粱家族) with a village measure of time act as a chronotope of a boundary choice has been synthesized. The compound of the coloristic symbolism boundaries with the monumentality reception and image of the internal choice is interpreted as a metaphor for receptive learning about sense in own life. About the dominant feature in Mo Yan’s artistic world - the image of moral purity on the background of cruel struggle by far from ideal characters was made a conclusion.

Description

Keywords

оповідач, Лу Сінь, Мо Янь, моральний вибір, художній світ

Citation

Царук, А. П. Синтез у творенні художнього світу Мо Янем / А. П. Царук // Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня : кол. моногр. – Одеса : Гельветика, 2021. – С. 263–271.