Information Support of Innovation Management in the Accounting System

Abstract

The article specifies the scope of innovation as an object of accounting. The constituent elements of the innovation management system, their essence and features of interaction in terms of impact on the creation of accounting and information support for innovation management are studied. It is proved that the formation of the accounting and information system depends, first of all, on the specifics of innovation processes, features of activities and motivation of innovation companies, resources and instruments available to the company to carry out these activities. The peculiarities of the formation of accounting objects of information support are determined. У сучасних умовах інноваційна діяльність стає об'єктивною необхідністю економічної політики як на рівні держави, так і окремого підприємства оскільки ефективно конкурувати можуть лише ті підприємства, які націлені на інноваційний розвиток. Інформація є одним із важливих чинників ефективної діяльності підприємства. Від забезпечення менеджменту необхідною інформацією залежить прийняття обґрунтованих і раціональних рішень з питань організації і розвитку виробничо-фінансової діяльності підприємства, в тому числі інноваційної. Тому обліково-інформаційне забезпечення є важливою умовою ефективного управління інноваційною діяльністю що визначає актуальність дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні сутності інноваційної діяльності як специфічного об’єкту обліку, виявленні особливостей реалізації складових елементів системи управління інноваційною діяльністю для формування її обліково-інформаційного забезпечення. Уточнено та поглиблено зміст інноваційної діяльності як об’єкту бухгалтерського обліку. Визначено, що побудова системи інформаційного забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності залежить, в першу чергу, від особливостей самої інноваційної діяльності та системи управління нею. Досліджено складові елементи системи управління інноваційною діяльністю, їх сутність та особливості взаємодії з точки зору впливу на побудову обліково-інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю. Аналіз елементів системи управління інноваційною діяльністю дозволяє стверджувати, що побудова обліково-інформаційної системи залежить, в першу чергу, від специфіки інноваційних процесів, особливостей діяльності та мотивів суб’єкта інноваційної діяльності, ресурсів та інструментів, що є в розпорядженні підприємства для здійснення цієї діяльності. Виявлені особливості та взаємозв’язки між елементами системи управління інноваційною діяльністю дозволили визначити особливості формування облікових об’єктів інформаційного забезпечення, що може використовуватися суб’єктами підприємництва різних видів діяльності при управлінні інноваційними процесами. В статье уточнено содержание инновационной деятельности как объекта бухгалтерского учета. Исследованы составляющие элементы системы управления инновационной деятельностью, их сущность и особенности взаимодействия с точки зрения влияния на построение учетно-информационного обеспечения управления инновационной деятельностью. Доказано, что построение учетно-информационной системы зависит, в первую очередь, от специфики инновационных процессов, особенностей деятельности и мотивов субъектов инновационной деятельности, ресурсов и инструментов, имеющихся в распоряжении предприятия для осуществления этой деятельности. Определены особенности формирования учетных объектов информационного обеспечения.

Description

Keywords

innovation activity, innovation processes, accounting support, resources of innovation activity, results of innovation activity, objects of accounting of innovation activity, information resources, інноваційна діяльність, інноваційні процеси, облікове забезпечення, ресурси інноваційної діяльності, результати інноваційної діяльності, об’єкти бухгалтерського обліку інноваційної діяльності, інформаційні ресурси, инновационная деятельность, инновационные процессы, учетное обеспечение, ресурсы инновационной деятельности, результаты инновационной деятельности, объекты бухгалтерского учета инновационной деятельности, информационные ресурсы

Citation

Palchuk, O. Information Support of Innovation Management in the Accounting System / O. Palchuk, L. Kononenko, V. Mytsenko // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - Вип. 4 (37). - С. 228-235.