Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Випуск 4. - 2020

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Випуск 4
  (ЦНТУ, 2020)
  Збірник наукових праць зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україника наукова» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та представлено у міжнародних наукометричних базах даних, пошукових інформаційно-аналітичних системах, репозитаріях (електронних архівах): містить результати наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці тощо. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за підбір і точність наведених фактів, цитат, даних, власних імен та інших відомостей, а також за те, що матеріали не містять даних, які не підлягають відкритій публікації. Редакція може приймати рішення про публікацію статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору автора.
 • Item
  Організаційні засади побудови бухгалтерського обліку запасів в процесі інноваційної діяльності: нормативно-правовий аспект
  (ЦНТУ, 2020) Роєва, О. С.; Roieva, O.; Роева, О. С.
  Стаття присвячена дослідженню організаційних засад побудови бухгалтерського обліку запасів в процесі інноваційної діяльності, що ґрунтуються на аналізі та взаємоузгодженні чинних положень нормативно-правових актів, які регулюють бухгалтерський облік запасів та визначають порядок провадження інноваційної діяльності. Систематизація законодавчих та нормативно-правових актів, що базується на урахуванні їх юридичної сили та органу законотворення (нормотворення), який їх видав, дозволила розробити ієрархічну модель нормативно-правового регламентування організації бухгалтерського обліку запасів в процесі інноваційної діяльності. Проаналізовано зміст основних нормативних документів, що регламентують бухгалтерський облік запасів та визначають основи провадження інноваційної діяльності за визначеними рівнями державної регламентації. Досліджено та систематизовано основи побудови бухгалтерського обліку запасів відповідно до національних та міжнародних стандартів й визначено рівень їх узгодженості та уніфікації. The article is devoted to the study of organizational principles of inventory accounting in the process of innovation, based on the analysis and harmonization of current provisions of the main regulations that regulate inventory accounting and determine the procedure for innovation. Based on the systematization of legislative and normative legal acts, which takes into account the legal force of these normative legal acts and takes into account the powers of the state body that issued the relevant normative legal acts, a hierarchical model of normative legal regulation of accounting of inventories in the process of innovation was developed. This model is based on the regulation of inventory accounting by the state and determines the order of organization and maintenance of inventory accounting directly at the enterprise It is substantiated that the system of state regulation of inventory accounting in the process of innovation includes three levels. The first level includes regulations of higher legal force, which determine the general principles of organization of inventory accounting, its tasks, basic concepts, regulate innovation, regulate the organization and maintenance of inventory accounting in the process of innovation. The second level includes regulations that define the general principles, methodological principles of formation of accounting information on inventories and establish rules and methods of inventory accounting, reflection of inventory transactions in accounting accounts, the procedure for disclosure of information on inventories in financial statements. The third level includes regulations that set out recommendations and clarifications on certain issues of accounting for inventory transactions and control over their availability and preservation, taking into account the specifics of innovation. The content of the main normative documents that regulate the accounting of stocks and determine the basis for innovation at the appropriate levels of state regulation is analyzed. The methodological bases of formation in accounting of the information on stocks and the order of disclosure of the information on stocks in the financial reporting on the basis of national and international regulations are investigated. The study identified some inconsistencies between national and international legislation regarding the organization of accounting of inventories. Such inconsistencies relate to the scope of regulations, the procedure for recognizing inventories as assets, the composition (classification) of inventories, groups of assets not covered by the standard, approaches to valuing inventories upon receipt, disclosure in financial statements. It is substantiated that elimination of the revealed contradictions of the national and international legislation will promote perfection of system of the state regulation of accounting of stocks and will increase efficiency of management of stocks and efficiency of use of stocks in the course of innovative activity of the enterprises. Статья посвящена исследованию организационных основ построения бухгалтерского учета запасов в процессе инновационной деятельности, которые основаны на анализе и взаимосогласованности действующих положений нормативно-правовых актов, которые регулируют бухгалтерский учет запасов и определяют порядок осуществления инновационной деятельности. Систематизация законодательных и нормативно-правовых актов, которая основана на учете их юридической силы и органа законотворчества (нормотворчества), который их выдал, позволила разработать иерархическую модель нормативно- правовой регламентации организации бухгалтерского учета запасов в процессе инновационной деятельности. Проанализированы основные нормативные документы, которые регламентируют бухгалтерский учет запасов и определяют основы осуществления инновационной деятельности по определенным уровням государственной регламентации. Исследованы и систематизированы основы построения бухгалтерского учета запасов в соответствии с национальными и международными стандартами и определен уровень их согласованности и унификации.
 • Item
  Організація бухгалтерського обліку операцій з пов’язаними особами
  (ЦНТУ, 2020) Клименко, Я. В.; Klymenko, Ya.
  У статті досліджено процес формування облікової інформації щодо операцій з пов’язаними особами. Особливу увагу приділено розгляду запропонованих вітчизняним законодавством методів оцінки активів та зобов’язань в операціях пов’язаних осіб. Запропоновано структурно-логічну модель кодування документів та рахунків бухгалтерського обліку щодо даних операцій, використання якої при розробці робочого плану рахунків бухгалтерського обліку за операціями з пов’язаними особами дозволить надавати користувачам повну інформацію щодо цих операцій з урахуванням видів зв’язків між такими контрагентами. Due to the development of market relations and the entry of the national economy into the international market, the domestic accounting system requires the development and implementation of such accounting and reporting methodology that meets international standards. Particular attention should be paid to reflecting the calculations with affiliates by fixing and accumulating synthetic and analytical accounting information. Successful activity of enterprises depends on the availability of quality information used by management personnel in the process of making management decisions. Timely and accurate disclosure of data on transactions with affiliates requires the elaboration of a large volume of indicators, their classification and structuring, which is impossible without proper organization of the accounting system. When organizing the system of accounting for transactions with affiliates, we need to determine the necessary level of data analytics, specify the indicators of economic activity of the entity that are necessary for display and analysis. An important step is to develop a business plan for an entity's accounting for its related party transactions, and to encode the documents required to display these transactions. In addition, it is necessary to determine the methods of measuring assets and liabilities that will be accepted for use in transactions with affiliates. The peculiarity of the developed structural and logical model of coding of accounting accounts is that the Work Plan of accounts formed on its basis will allow to keep records of transactions with affiliated parties with the allocation of the required level of analytics for each individual business entity. To ensure the quality of accounting data on transactions with related parties, the registration of primary documents should be carried out according to the developed structural and logical model of coding of primary documents, which will allow grouping of affiliated parties by type of relationship and by counterparties. The analysis of the main criteria for the formation of an effective system of accounting and reporting of the business entity proved the need to record and accumulate synthetic and analytical accounting information about the business relationships of the enterprise with its related parties. В статье обобщен поход к процессу формирования учетной информации по операциям со связанными лицами. Особое внимание уделено исследованию предложенных отечественным законодательством методов оценки активов и обязательств в операциях связанных лиц. Предложена структурно-логическая модель кодирования документов и счетов бухгалтерского учета по данным операциям, использование которой в процессе разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета по операциям с связанными лицами позволит предоставлять пользователям полную информацию по этим операциям с учетом видов связей между такими контрагентами.
 • Item
  Accounting theories and their impact on the formation and development of social expenditure accounting
  (ЦНТУ, 2020) Savchenko, V.; Gai, G.; Yurchenko, O.; Савченко, В. М.; Гай, О. М.; Юрченко, О. В.; Гай, А. Н.
  The article considers the essence of accounting theories, approaches to their separation, the relationship of accounting and economic theories, and the direction of development of accounting theories in accordance with the needs of economic and social development. The approaches to the classification of accounting theories are generalized, as well as the approaches to the interpretation of «accounting theory», the peculiarities of the interpretation of the subject of accounting from the point of view of different accounting theories are revealed and the objectivity of expansion of accounting objects is substantiated. In the context of the formation and development of accounting theories, the category of «social costs» is considered as an accounting object. Загальноприйнятим є те, що методологія формування фінансової звітності ґрунтується на обліковій теорії та спрямовується на інформаційне забезпечення економічного розвитку. Вибір облікової теорії та розробка концепції її розвитку є основою методології та здійснюється в межах процесу управління бухгалтерським обліком. Тому актуальним завданням є оцінка впливу облікової теорії на методологію формування фінансової звітності та визначення напрямків розвитку облікових теорій в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. У статті узагальнено підходи до трактування сутності «облікової теорії», розкрито особливості трактування предмету бухгалтерського обліку у різних облікових теоріях та висвітлюється об’єктивність розширення облікових об’єктів. Розкрито взаємозв’язок облікових теорій з економічними теоріями. Доведено, що базовим у виборі пріоритетних об'єктів обліку, а також способів їх інформаційного відображення є уявлення про теорію бухгалтерського обліку тих груп користувачів інформації, які домінують у соціально-політичному середовищі. Розглянуто підходи до класифікації облікових теорій. Розкрито, що проблемою формування ефективної системи обліку та контролю є відсутність визначення окремих облікових об’єктів як, наприклад, «соціальні витрати». Доведено необхідність їх класифікації відповідно до джерел покриття з урахуванням особливостей функціонування економічних суб’єктів. Обґрунтовано доцільність продовження досліджень, спрямованих на з’ясування тенденцій становлення нової облікової парадигми відповідно до потреб інформаційного забезпечення управління, як на макро-, так і на мікрорівні. Доведено недоцільність в умовах глобалізації економіки орієнтації винятково на реалізацію інтересів власників крупного капіталу при формуванні облікової парадигми. Висвітлено проблеми становлення та розвитку сучасної парадигми обліку в умовах трансформування суспільства та орієнтації на забезпечення сталого розвитку. В статье рассмотрена сущность учетных теорий, подходы к их классификации, связь учетных и экономических теорий и направления развития учетных теорий в соответствии с потребностями экономического и общественного развития. Обобщены подходы к классификации учетных теорий, а также подходы к трактовке «учетной теории», раскрыты особенности трактовки предмета бухгалтерского учета с точки зрения различных учетных теорий и обоснованно объективность расширения учетных объектов. В свете становления и развития учетных теорий рассмотрено категорию «социальные расходы» как объект учета.
 • Item
  Документальне забезпечення внутрішнього контролю операцій з оборотними активами
  (ЦНТУ, 2020) Пугаченко, О. Б.; Фоміна, Т. В.; Puhachenko, O.; Fomina, T.; Фомина, Т. В.
  У статті розглянуто документальне забезпечення внутрішнього контролю операцій з оборотними активами. Встановлено, що наразі відсутнє законодавче регулювання порядку документального оформлення внутрішнього контролю, що, з одного боку, ускладнює діяльність внутрішніх контролерів, а з іншого – дає певну автономію у виборі та застосуванні конкретних документів. Узагальнено документальне забезпечення внутрішнього контролю операцій з оборотними активами шляхом виділення організаційно-підготовчої, робочої та підсумково-звітної документації. Розроблено двадцять форм робочих документів внутрішнього контролера з перевірки операцій з оборотними активами. Представлене дослідження сприятиме удосконаленню організації та методики внутрішнього контролю. Documentary support of internal control of transactions with current assets has been considered in the article. The objective of the article is to summarize documentation of internal control of transactions with current assets and to present the forms of work papers of an internal controller for the object in order to improve organization and methods of internal control. This study of internal control documentation of current assets was conducted using methods of analysis, generalization, grouping and comparison. The method of graphical representation was applied in the development of certain forms of work papers. It is established that at present there is no legislative regulation of the procedure for documenting internal control, which, on the one hand, complicates the activities of internal controllers, and on the other hand, it gives some autonomy in the selection and application of specific documents. Documenting internal control of transactions with current assets through the use of organizational and preparatory, working and final reporting documentation will enable achieving the objectives in the most efficient, effective and economical way for the entity. Twenty forms of work papers of the internal controller on transactions with current assets have been developed, namely on verification of: composition and structure of current assets; checking the composition and share of individual stocks in current assets; correctness of the assignment of certain types of stocks to the relevant accounts; correctness of the formation of initial cost of certain types of stocks; correctness of the value of inventories in line 1100 "Inventories" of the Balance Sheet (Statement of financial situation) of an enterprise; composition and structure of current biological assets; correct entry of animal crop; composition and share of receivables in current assets; correctness of the formation of data on receivables and analysis of its structure; terms and ways of occurrence of receivables; comparison of the amount of receivables with the data of the counterparty; grouping of receivables by maturity; assessment of the state of contractual discipline and methods of influencing debtors; correctness of registration of transactions with accountable persons; completeness and timeliness of reporting of accountable persons (separately for each accountable person); the order of accounting for current financial investments; composition and structure of money and their equivalents; procedure for accounting for future expenses; composition and structure of other current assets; availability and procedure for the formation of amounts under additional items of current assets of the Balance Sheet (Statement of financial situation) and a letter of request sent to the counterparty to confirm the reality of receivables. The presented work papers are part of the methodological support of internal control of certain current assets. Their practical use in the activities of internal controllers will allow obtaining, investigating, summarizing, grouping and visualizing information about the actual state of the object under study. Prospects for further research are seen in the deepening of the scientific component of documentation of internal control, development of document classification for the subjects of control powers and presentation of forms of work papers for various objects. В статье рассмотрено документальное обеспечение внутреннего контроля операций с оборотными активами. Установлено, что в настоящее время отсутствует законодательное регулирование порядка документального оформления внутреннего контроля, что, с одной стороны, усложняет деятельность внутренних контролеров, а с другой – дает определенную автономию в выборе и применении конкретных документов. Обобщено документальное обеспечение внутреннего контроля операций с оборотными активами путем выделения организационно-подготовительной, рабочей и итогово-отчетной документации. Разработаны двадцать форм рабочих документов внутреннего контролера по проверке операций с оборотными активами. Представленное исследование будет способствовать совершенствованию организации и методики внутреннего контроля.
 • Item
  Information Support of Innovation Management in the Accounting System
  (ЦНТУ, 2020) Palchuk, O.; Kononenko, L.; Mytsenko, V.; Пальчук, О. В.; Кононенко, Л. В.; Миценко, В. І.; Мыценко, В. И.
  The article specifies the scope of innovation as an object of accounting. The constituent elements of the innovation management system, their essence and features of interaction in terms of impact on the creation of accounting and information support for innovation management are studied. It is proved that the formation of the accounting and information system depends, first of all, on the specifics of innovation processes, features of activities and motivation of innovation companies, resources and instruments available to the company to carry out these activities. The peculiarities of the formation of accounting objects of information support are determined. У сучасних умовах інноваційна діяльність стає об'єктивною необхідністю економічної політики як на рівні держави, так і окремого підприємства оскільки ефективно конкурувати можуть лише ті підприємства, які націлені на інноваційний розвиток. Інформація є одним із важливих чинників ефективної діяльності підприємства. Від забезпечення менеджменту необхідною інформацією залежить прийняття обґрунтованих і раціональних рішень з питань організації і розвитку виробничо-фінансової діяльності підприємства, в тому числі інноваційної. Тому обліково-інформаційне забезпечення є важливою умовою ефективного управління інноваційною діяльністю що визначає актуальність дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні сутності інноваційної діяльності як специфічного об’єкту обліку, виявленні особливостей реалізації складових елементів системи управління інноваційною діяльністю для формування її обліково-інформаційного забезпечення. Уточнено та поглиблено зміст інноваційної діяльності як об’єкту бухгалтерського обліку. Визначено, що побудова системи інформаційного забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності залежить, в першу чергу, від особливостей самої інноваційної діяльності та системи управління нею. Досліджено складові елементи системи управління інноваційною діяльністю, їх сутність та особливості взаємодії з точки зору впливу на побудову обліково-інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю. Аналіз елементів системи управління інноваційною діяльністю дозволяє стверджувати, що побудова обліково-інформаційної системи залежить, в першу чергу, від специфіки інноваційних процесів, особливостей діяльності та мотивів суб’єкта інноваційної діяльності, ресурсів та інструментів, що є в розпорядженні підприємства для здійснення цієї діяльності. Виявлені особливості та взаємозв’язки між елементами системи управління інноваційною діяльністю дозволили визначити особливості формування облікових об’єктів інформаційного забезпечення, що може використовуватися суб’єктами підприємництва різних видів діяльності при управлінні інноваційними процесами. В статье уточнено содержание инновационной деятельности как объекта бухгалтерского учета. Исследованы составляющие элементы системы управления инновационной деятельностью, их сущность и особенности взаимодействия с точки зрения влияния на построение учетно-информационного обеспечения управления инновационной деятельностью. Доказано, что построение учетно-информационной системы зависит, в первую очередь, от специфики инновационных процессов, особенностей деятельности и мотивов субъектов инновационной деятельности, ресурсов и инструментов, имеющихся в распоряжении предприятия для осуществления этой деятельности. Определены особенности формирования учетных объектов информационного обеспечения.
 • Item
  Бізнес-план як елемент оцінки ефективності комерційного співробітництва авіакомпаній України в умовах глобалізації світової авіації
  (ЦНТУ, 2020) Коваленко, Н. О.; Столярчук, Н. В.; Kovalenko, N.; Stoliarchuk, N.
  Досліджено переваги використання бізнес-плану як інструменту оцінки ефективності комерційного співробітництва авіакомпаній України в умовах глобалізації світової авіації. Доведено, що бізнес-планування є визначальним напрямком на шляху пошуку механізмів оцінки результатів від комерційної співпраці підприємств цивільної авіації, визначення ризиків та магістралей розвитку в майбутньому. Представлено результати використання бізнес-плану суб'єктами цивільної авіації в світі, як офіційного документу оцінки проектних рішень. Розглянуто можливості застосування бізнес-плану авіакомпаніями України з метою визначення переваг від участі у стратегічних альянсах. Запропоновано шляхи та методи економічної оцінки результатів реструктуризації вітчизняних авіакомпаній з обґрунтуванням комерційних перспектив у бізнес-плані. Based on the results of the world practice in the field of cooperation of civil aviation enterprises, the most promising methods of potentially ensuring the efficiency of operation are the merger or amalgamation of airlines in the form of an aviation alliance or aviation pool. The analysis of research on the application of aspects of business planning in the creation of an aviation pool or aviation alliance showed that, despite the need and demand of practice, this aspect in the theoretical, methodological and scientific direction is not given enough attention. An analysis of the literature showed that aspects of the use of the business plan as an element in determining the effectiveness of mergers of civil aviation enterprises in the context of European integration were not carried out. Referring to the above aspects, the ways of perspective development of Ukrainian airlines in the process of overcoming the conditions of competition and financial crisis by joining aviation alliances and creating pools are clarified. It was found that the main tool for determining the effectiveness of the reorganization of the airline and its financial recovery through cooperation is a business plan as a program of long-term development and assessment of economic feasibility. To achieve the goal of the study, the following tasks were performed: summarized and analyzed current areas of reorganization and financial recovery of Ukrainian airlines - the creation of aviation alliances and pools and opportunities for their development in modern conditions of the air transport market of Ukraine; the methodical approach to improvement of process of substantiation of reorganization and its economic results which is seen in development of the business plan of an estimation of commercial prospects is proved; developed recommendations for taking into account and reflecting in the business plan the features of the processes of creating an aviation alliance or pool. The prospect of further research, given the above, is to develop recommendations for management (management) of the process of reorganization of the airline in the implementation of the business plan to create an aviation alliance or pool. Исследованы преимущества использования бизнес-плана как инструмента оценки эффективности коммерческого сотрудничества авиакомпаний Украины в условиях глобализации мировой авиации. Доказано, что бизнес-планирования является определяющим направлением на пути поиска механизмов оценки результатов коммерческого сотрудничества предприятий гражданской авиации, определение рисков и магистралей развития в будущем. Представлены результаты использования бизнес-плана субъектами гражданской авиации в мире в качестве официального документа оценки проектных решений. Рассмотрены возможности применения бизнес-плана авиакомпаниями Украины с целью определения преимуществ от участия в стратегических альянсах. Предложены пути и методы экономической оценки результатов реструктуризации отечественных авиакомпаний с обоснованием коммерческих перспектив в бизнес-плане.
 • Item
  Аналіз чинників, які впливають на фінансові результати сільськогосподарських підприємств
  (ЦНТУ, 2020) Петрова, М. Г.; Petrova, M.
  Стаття присвячена аналізу чинників, які впливають на підвищення фінансових результатів сільськогосподарських підприємств. Систематизовано підходи науковців щодо визначення сутності поняття «прибуток» та на їх основі сформовано власне визначення. Проаналізовано чинники, що впливають на фінансові результати підприємства. Запропоновано шляхи їх збільшення за рахунок зменшення собівартості продукції, коригування цін на продукцію, підвищення технологічного рівня виробництва, зміни структури та обсягу продукції, підвищення продуктивності праці і т.д., що дасть можливість підприємству бути більш рентабельним, конкурентоспроможним, збільшити попит на продукцію, працювати на експорт, залучити нових інвесторів, оновити основні засоби, підвищити родючість грунтів, а цим самим покращити екологію. The article is devoted to the analysis of factors of influence on the increase in financial performance of agricultural enterprises. The approaches of scientists to determine the essence of the concept of profit are analyzed, their own definition of the concept is formed. The system of proof that the company's task is to make a profit, which is the main stimulus of economic activity is provided. Profit ensures the economic stability of the company, guarantees its financial independence. In order to improve financial results, the company is interested in looking for untapped opportunities and reserves, more efficient ways of using resources, producing products for which there is demand, applying organizational and technical innovations that ensure the efficiency of production, etc. Therefore, the study of factors that affect the level of profitability of the company is a very topical topic that requires further research. It has been established that profit is the main financial result and an incentive for the economic activity of enterprises, the main source of its functioning and development. In today's environment, improving financial results is a complex problem. For their continued growth, the company is interested in updating methods of mobilizing hidden opportunities and reserves, preserving existing and attracting additional resources, upgrading production facilities, focusing on the production of goods of constant and high demand, introducing organizational and technical innovations, and constantly improving the efficiency of production. The need for continuous creative analysis of factors that affect the size of the profit is emphasized. Ways to ensure the growth of financial results of agricultural enterprises by reducing the cost of production, adjusting the prices of products, increasing the technological level of production, changing the structure and volume of products, increasing soil fertility, the level of productivity, the most rational use of labor, material and financial potential are explored. All this, combined with the effect, is able to provide the company with a high level of profitability of operation, increase its level of competitiveness, increase the demand for products, develop export potential, attract new investors, update the fixed capital, improve the fertility of the soil, eventually improve the environment. Статья посвящена анализу факторов, влияющих на повышение финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий. Систематизированы подходы ученых к определению сущности понятия «прибыль» и на их основании сформировано собственное определение. Проанализированы факторы, влияющие на финансовые результаты предприятия. Предложены пути их увеличения за счет уменьшения себестоимости продукции, корректировки цен на продукцию, повышения технологического уровня производства, изменения структуры и объема продукции, повышения производительности труда и т.д., что позволит предприятию быть более рентабельным, конкурентоспособным, увеличить спрос на продукцию, работать на экспорт, привлечь новых инвесторов, обновить основные средства, повысить плодородие почв, а тем самым улучшить экологию.
 • Item
  Визначення напрямів реалізації стратегії управління персоналом підприємства в контексті забезпечення її взаємозв’язку із конкурентною стратегією підприємства
  (ЦНТУ, 2020) Романюк, Л. М.; Харченко, І. В.; Romaniuk, L.; Kharchenko, I.; Харченко, И. В.
  У статті проаналізовано характерні ознаки класифікації конкурентних стратегій підприємства. Доведено важливість зв’язку конкурентної стратегії підприємства зі стратегією управління персоналом. Відповідно до конкурентних стратегій підприємства, визначено загальні вимоги до персоналу. Розроблено напрями реалізації стратегії управління персоналом. Визначено характерні ознаки напрямів реалізації стратегії управління персоналом для промислових підприємств. The purpose of the article is to identify and substantiate the implementation of human resource management strategy in accordance with the competitive strategy of an enterprise and to develop its characteristics. The analysis of the essence of a company's competitive strategies has been made: cost leadership, differentiation, optimal costs, targeted strategy of low costs and differentiation as well as requirements for qualification and assessment of personnel that are determined in accordance with these strategies. The competitive strategy of the enterprise determines the human resources management strategy, which should ensure the achievement of competitive strategy. The corresponding human resources management strategy is carried out by realization of following objectives: recruitment and selection of personnel, development and enhancement of skills and competences, determining the required level of expertise, development of personal qualities, ensuring the adaptation of personnel, further training, maintaining the necessary motivation of personnel and establishment of corporate culture. The constituent elements that are necessary in order to implement the human resources management strategy – the requirements for each of the objectives – were identified. These sets of requirements were developed in 2019 for the enterprises of the Kropyvnytskyi city „LLC Agrokhim“ and „LLC Astra-S“ (Ukraine). It is of a great importance for the modern enterprises to implement a strategic human resources management. Along with the ongoing improvement of the personnel management it is necessary to introduce strategic management and to provide conformity with competitive strategy of an enterprise. In order to forecast the needs of an enterprise regarding the personnel and to define the requirements to the personnel it is necessary to have a clear description of distinctive features for the realization of the human resources management strategy and to analyse the corelation of the human resources management strategy with competitive strategy of the enterprise. The level of importance of the specific requirements to the personnel changes depending on the competitive strategy of the enterprise, since different strategic directions or preferences cause the need for different types of employees. The developed guidelines for the realization of the human resources management strategy shall contribute to ensuring its compliance with the competitive strategy of the enterprise as well as achievement of competitive advantages. В статье проанализированы характерные признаки классификации конкурентных стратегий предприятий. Доказана важность взаимосвязи конкурентной стратегии предприятия со стратегией управления персоналом. В соответствии с конкурентными стратегиям предприятия определены общие требования к персоналу. Разработаны направления реализации стратегии управления персоналом. Определены характерные признаки направлений реализации стратегии управления персоналом для промышленных предприятий.
 • Item
  Управління ефективністю продуктових інновацій у машинобудівній галузі
  (ЦНТУ, 2020) Журило, І. В.; Zhurylo, I.; Журило, И. В.
  Статтю присвячено дослідженню причин гальмування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, спрямованої на створення конкурентоспроможних продуктових інновацій, а також удосконаленню організаційних аспектів даного процесу. Виявлено специфічні аспекти інноваційного процесу, котрі мають безпосередній вплив на ефективність науково-технічних нововведень. Особливу увагу приділено методиці ефективної взаємодії фахівців з маркетингу та проектування щодо формування системи оптимальних техніко-економічних показників майбутнього нововведення на основі постановки проектної задачі, яка ґрунтується на консенсусі ринкових та науково-технічних інтересів. Запропоновано внесення відповідних змін і доповнень у діючі нормативні документи, які регламентують порядок проведення дослідно-конструкторських робіт, а також визнання підготовки технічного завдання у якості заключної стадії передпроектних досліджень. The article is devoted to the study of the reasons for low efficiency of innovative activity of Ukrainian machine-building enterprises, as well as to the improvement of organizational aspects of this process. Specific aspects of the innovation process that have a direct impact on the effectiveness of scientific and technical innovations are identified. Innovation management involves determining the algorithm for the phased implementation of innovative measures with clear consideration at all stages of such specific aspects of the innovation process: conceptual aspect (understanding of current trends in scientific and technological progress, as well as assessment of product innovation from the point of view of the manufacturer and consumer); strategic aspect and goal orientation; organizational aspect (effective management, availability of qualified specialists, flexible organizational management structure); time aspect (strict control over the cycle of creation and development of new products); cost (resource) aspect (achieving economic effect from the commercial implementation of innovations, justification of the decision on the source of innovation: the acquisition of a license or own development); methodological aspect (application of effective methodological approaches, systematic interaction of specialists in the field of pre-project research and design, relevant calculations and justifications). Particular attention is paid to the method of effective interaction of marketing and design professionals in order to form a system of optimal technical and economic indicators of future innovation. The statement to thedesigner of the project task, which is based on the consensus of market and scientific and technical interests,should be the basis of such interaction. It is proposed to make appropriate changes and additions to existing regulations governing the procedure for research and development. Статья посвящена исследованию причин торможения инновационной деятельности машиностроительных предприятий, направленной на создание конкурентоспособных продуктовых инноваций, а также усовершенствованию организационных аспектов данного процесса. Выявлены специфические аспекты инновационного процесса, которые оказывают непосредственное влияние на эффективность научно-технических нововведений. Особое внимание уделено методике эффективного взаимодействия специалистов по маркетингу и проектированию для формирования системы оптимальных технико-экономических показателей будущего нововведения на основе постановки проектной задачи, базирующейся на консенсусе рыночных и научно-технических интересов. Предложено внесение соответствующих изменений и дополнений в действующие нормативные документы, которые регламентируют порядок проведения опытно-конструкторских работ, а также признание подготовки технического задания в качестве заключительной стадии предпроектных исследований.
 • Item
  Проблематика сучасного стану сфери благоустрою населених пунктів України: державно-управлінський аспект
  (ЦНТУ, 2020) Бізонич, Д. В.; Bizonych, D.; Бизоныч, Д. В.
  Виявлено та розкрито комплекс проблем у сфері благоустрою населених пунктів сучасної України й запропоновано практичні шляхи їх вирішення. Наведено визначення понять «благоустрій населених пунктів», «заходи з благоустрою населених пунктів», «утримання в належному стані території», «вулично-дорожня мережа», «зелені насадження». Охарактеризовано сферу благоустрою населених пунктів сучасної України як об’єкт публічного управління, види благоустрою населених пунктів та суб’єкти благоустрою. Розкрито різницю у змісті загальнодержавної і регіональної політики у сфері благоустрою населених пунктів України. Визначено відповідно до ієрархії-актуальності підсистеми сфери благоустрою населених пунктів. Виявлено та охарактеризовано проблематику таких підсистем як: підсистема утримання вулично-дорожньої мережі; підсистема зовнішнього освітлення територій; підсистема озеленення територій; підсистема комунального обслуговування (поводження з побутовими відходами, поховання, паркування транспорту). Наведено рейтинг пріоритетних для вирішення проблем у сфері благоустрою більшості населених пунктів. Визначено перспективні напрями подальших теоретико-практичних досліджень щодо поліпшення сфери благоустрою населених пунктів сучасної України. The article identifies and reveals a set of problems in the field of improvement of settlements of modern Ukraine and suggests practical ways to solve them. The problems of the current state of the sphere of improvement of the settlements of Ukraine are covered. Ways to improve the improvement of settlements of modern Ukraine are proposed. Perspective directions of further theoretical and practical researches concerning improvement of the sphere of improvement of settlements of modern Ukraine are defined. The urgency of the need to improve the sphere of improvement of settlements of modern Ukraine is substantiated. The definitions of the concepts "improvement of settlements", "measures for improvement of settlements", "maintenance in proper condition of the territory", "street and road network", "greenery" are given. The following are indicated: types of improvement of settlements; landscaping subjects; the difference in the content of national and regional policy in the field of improvement of settlements of Ukraine. It is stated: that at the legislative level of Ukraine there are no unified approaches to the formation of state policy in the field of landscaping of the country as a whole; that the requirements of the Law of Ukraine "On improvement of settlements" are not fulfilled in full; that not all settlements have developed and approved regulations and program documents on the improvement of settlements. The subsystem of the sphere of improvement of settlements has been determined in accordance with the hierarchy-relevance. Problems of such subsystems as: subsystem of maintenance of a street and road network are defined; subsystem of external lighting of territories; subsystem of landscaping; utility subsystem (household waste management, burial, parking). The rating of priority problems in the field of improvement of the majority of settlements is defined. It was found that the priority of solving urgent and future problems of improvement in different settlements differs. The sphere of improvement of settlements of modern Ukraine as an object of public administration is characterized. The article formulates and solves a topical scientific problem in the field of public administration, which is to identify a set of problems in the field of improvement of settlements of modern Ukraine and suggest practical ways to solve them, and the conclusions and proposals serve as a basis for improving the improvement of settlements of modern Ukraine and further scientific studies. Выявлен и раскрыт комплекс проблем в сфере благоустройства населенных пунктов современной Украины и предложены практические пути их решения. Даны определения понятий «благоустройство населенных пунктов», «меры по благоустройству населенных пунктов», «содержание в надлежащем состоянии территории», «улично-дорожная сеть», «зеленые насаждения». Охарактеризована сфера благоустройства современной Украины как объект публичного управления, виды благоустройства и субъекты благоустройства. Раскрыта разница в содержании общегосударственной и региональной политики в сфере благоустройства населенных пунктов Украины. Определены в соответствии с иерархией-актуальностью подсистемы сферы благоустройства населенных пунктов. Выявлена и охарактеризована проблематика таких подсистем, как: подсистема содержания улично-дорожной сети; подсистема наружного освещения территорий; подсистема озеленения территорий; подсистема коммунального обслуживания (обращение с бытовыми отходами, захоронение, парковка транспорта). Приведен рейтинг приоритетных для решения проблем в сфере благоустройства большинства населенных пунктов. Определены перспективные направления дальнейших теоретико-практических исследований по улучшению сферы благоустройства современной Украины.
 • Item
  Розвиток людського капіталу в умовах становлення креативної економіки
  (ЦНТУ, 2020) Каленюк, І. С.; Кузнецова, Н. Б.; Kalenuk, I.; Kuznetsova, N.; Каленюк, И. С.
  Враховуючи, що важливим проявом глобальних трансформаційних процесів виступає посилення процесу інтелектуалізації, ролі людського капіталу та його творчих функцій, визначено, що зростання значення та реальних масштабів творчої діяльності лежить в основі становлення креативної економіки. Обґрунтовано розуміння поняття «креативна економіка» в двох аспектах: по-перше, як сектору економіки, що об’єднує галузі, в основі успішності яких лежить креативна, творча діяльність; по-друге, як системи соціально-економічних відносин з приводу формування, розвитку та використання креативного людського капіталу. Визначено, що важливою в цьому напрямку є роль освіти, яка має закладати основи критичного та проектного мислення, формувати освітнє середовище на основі креативізації навчального процесу. Доведено, що підготовка та формування якісного креативного людського капіталу має стати одним з пріоритетів країни в контексті становлення креативної економіки. The purpose of the article is to determine the main features of human capital development, the formation of its new quality in creative economy. Creativity and intellectualization of social development influence the formation of a new structure of the national economy, where “creative industries” appear, based on the creative abilities, skills and talents of people capable of influencing economy through personal intellectual property. This means that human capital is becoming a key factor in the formation and development of the creative sector of national economies. The authors substantiate the role and significance of creative economy from two positions. It is viewed as a sector of the economy that unites industries based on creative activity determining success and dynamics of their development, and the formation of a favourable environment for the creative sector has a significant impact on economic growth. It is also considered as a system of socio-economic relations dealing with the formation, development and use of creative human capital, which is the core of creative economy. In the context of the formation and development of creative human capital, the role of education as an important social institution is highlighted. The necessity of introducing the concept of continuous education on the basis of open access to educational resources through the Internet, formation of local and global educational spaces and networks through the system of distance learning in the cultural and creative sectors and the need to develop business education and STEAM education to train professionals in creative industries are substantiated. The authors point out that in the conditions of digitalization of social development modern education should acquire signs of creativity, actively integrate into the environment of creative business and science and interact with them. The main function of the education of the future should be training of creative human resource capable of meeting global challenges and flexibly adapting to a rapidly changing business environment. Training and development of highly-professional creative human capital should become one of the country’s priorities in the context of creative economy formation. Учитывая, что важным проявлением глобальных трансформационных процессов выступает усиление процесса интеллектуализации, роли человеческого капитала и его творческих функций, определено, что рост значения и реальных масштабов творческой деятельности лежит в основе становления креативной экономики. Обосновано понимание понятия «креативная экономика» в двух аспектах: во-первых, как сектора экономики, объединяющего отрасли, в основе успешности которых лежит креативная, творческая деятельность; во-вторых, как системы социально-экономических отношений по поводу формирования, развития и использования креативного человеческого капитала. Определено, что важной в этом отношении есть роль образования, закладывающего основы критического и проектного мышления, формирующего познавательную среду на основе креативизации учебного процесса. Доказано, что подготовка и формирование качественного креативного человеческого капитала должны стать одним из приоритетов страны в контексте становления креативной экономики.
 • Item
  Методичні основи формування єдиного наскрізного тарифу мультимодальних перевезень
  (ЦНТУ, 2020) Гуцалюк, О. М.; Ремзіна, Н. А.; Hutsaliuk, O.; Remzina, N.; Гуцалюк, А. Н.; Ремзина, Н. А.
  В статті розглянуто основні положення проєкту Закону України «Про мультимодальні перевезення» та виявлено його недосконалість щодо формування єдиного наскрізного тарифу. Досліджено міжнародний досвід встановлення наскрізних ставок та основні етапи процесу їх формування. Запропоновано методичний підхід до формування єдиного наскрізного тарифу мультимодальних перевезень, що базується на уніфікації ключових елементів технологічного процесу, на яких формуються витрати на перевезення. Надано авторське бачення термінів «змішанні перевезення», «мультимодальні перевезення», «інтермодальні перевезення», «комбіновані перевезення». The multimodal transportation development is a priority of Ukraine's transport policy due to the unique transport and geographical position at the intersection of European and Eurasian roads, international transport corridors.However, there is no legislation on the multimodal transportation in Ukraine. Thus, it is relevant to determine the legal and organizational basis of multimodal transportation, legal status of participants in such transportation, state support for multimodal transportation and related infrastructure. Today, the transport system of Ukraine has the low level of development of transport infrastructure to ensure the proper volume of the multimodal transportation. There are not enough multimodal transport terminals in Ukraine. Due to the lack of state support and the lack of a favorable investment climate, there is no development of existing multimodal infrastructure facilities. The formation procedure of tariffs for multimodal transportation in Ukraine is imperfect. The article considers the main provisions of the draft Law of Ukraine "On Multimodal Transportation" and reveals its imperfections in the formation of a single tariff. The international experience of rates formation and the main stages of this process are studied. It is offered the methodical approach of formation of the multimodal transportation`s single tariff based on unification of key elements of technological process on which transport costs are formed. The conceptual bases of ensuring the transport infrastructure development on the basis of multimodality have been improved. It is given the author's vision of the terms "multimodal transportation", "intermodal transportation", "combined transportation". В статье рассмотрены основные положения проекта Закона Украины «О мультимодальных перевозках» и выявлено его несовершенство относительно формирования единого сквозного тарифа. Исследован международный опыт установления сквозных ставок и основные этапы процесса их формирования. Предложен методический подход к формированию единого сквозного тарифа мультимодальных перевозок, основанный на унификации ключевых элементов технологического процесса, на которых формируются расходы на перевозку. Предоставлено авторское видение терминов «смешанные перевозки», «мультимодальные перевозки», «интермодальные перевозки», «комбинированные перевозки».
 • Item
  Організаційно-економічні передумови соціального розвитку трудового потенціалу в Україні
  (ЦНТУ, 2020) Немченко, Т. А.; Nemchenko, T.
  В статті визначено необхідність зміни підходу до управління людськими ресурсами, викликана трансформаціями на ринку праці та кризовими явищами в економіці, розкрито сутність та особливості процесу соціального розвитку трудового потенціалу, здійснено аналіз організаційно-економічних передумов його формування шляхом дослідження основних показників функціонування ринку праці України, а також визначені ключові проблемні питання, що стримують соціальний розвиток трудового потенціалу. The paper is devoted to the problem of research of the organizational and economic factors, which are affecting on the process of the social development of labour potential in Ukraine. The authors, based on the research of the foreign and Ukrainian scientists, determined the necessity to change the approach to the human resource management, caused by the transformations on the labour market and crisis phenomena in the economy. Social development of labour potential should play a key role in this process as a significant factor of ensuring the economic prosperity and social welfare. The main goal of the paper is to reveal the essence and pecularities of the process of social development of labour potential, to analyze the organizational and economic prerequisites for its forming by researching the founder of the indicators of the functioning of the labour market of Ukraine. The author determined that the social development of labour potential is due to the influence of social factors, leading to the forming of new opportunities for population, the growth and expansion of their capabilities, skills, competencies, changes in the qualitative state of their labour potential and the result of their social and labour activities. Using analysis and synthesis, induction and deduction, the methods of comparison and analytics, the main organizational and economic indicators of the development of labour potential of Ukraine are analyzed by the author. In particular, the indicators of fertility and mortality have been analyzed, and the age structure of the population has been determined. Also the characteristic of the domestic labour market, which is characterized by a decreasing in employment in the real sector of the economy, an increasing in unemployment and informal employment, a decreasing in the coverage of employees by the collective agreements, which are negatively impacts on the economic and social development of the state have been given. The indicators of growth of nominal and real wages have been determined, as well as a comparative analysis of wages in Ukraine and the world have been conducted. As a result of the conducted research, the author summarized the problematic issues that hold back the social development of labour potential and require the urgent solutions. В статье определена необходимость изменения подхода к управлению человеческими ресурсами, вызванная трансформациями на рынке труда и кризисными явлениями в экономике, раскрыта сущность и особенности процесса социального развития трудового потенциала, проведен анализ организационно- экономических предпосылок его формирования путем исследования основных показателей функционирования рынка труда Украины, а также определены ключевые проблемные вопросы, которые сдерживают социальное развитие трудового потенциала.
 • Item
  Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів в контексті цифрової трансформації економіки
  (ЦНТУ, 2020) Кіріченко, О. В.; Kirichenko, O.; Кириченко, О. В.
  Стаття присвячена порівняльному аналізу сутності поняття «конкурентоспроможність» по відношенню до людських ресурсів та інших подібних категорій, ідентифікації їх переваг, недоліків та сфери застосування в умовах цифровізації економіки і життя суспільства. Наведено характеристику рівнів формування конкурентоспроможності людських ресурсів (особистісного, мікроекономічного, галузевого, територіального, макроекономічного та глобального). Запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів в умовах сучасних реалій. The paper is devoted to the comparative analysis of the essence of the concept of "competitiveness" in relation to human resources and other similar categories, identification of their advantages, disadvantages and scope in terms of digitalization of the economy and society. It was determined that in the context of digitalization it is expedient to apply the approach to studying the process of forming the competitive advantages of human resources, as allows to consider the competitive advantages in relation to all age groups and at all stages of forming and development of competitiveness. Today, such qualitative advantages as the ability of intensive using of the modern information and communication technologies, digital literacy, interpersonal skills, ability to work in a team, focus on achieving the end result are becoming very important. The characteristics of the levels of forming of the competitiveness of human resources (personal, microeconomic, sectoral, territorial, macroeconomic and global) were given. The urgency of forming and development of global competitiveness of human resources in the conditions of modern realities was emphasized. It was emphasized that along with the traditional forms of employment on a permanent basis, temporary, remote, non-standard employment is becoming more widespread, providing greater freedom of choice for both employers and employees (the best performer or place of work). The directions of improving the competitiveness of human resources in the context of digital transformation of the economy lying in the plane of development of their personal and business qualities, improvement of measures of the state regulatory influence, maintenance of quality of workplaces, consideration of specifics and the features of employment with application of information and communication technologies were offered. Статья посвящена сравнительному анализу сущности понятия «конкурентоспособность» по отношению к человеческим ресурсам и другим подобным категориям, идентификации их преимуществ, недостатков и сферы применения в условиях цифровизации экономики и жизни общества. Приведена характеристика уровней формирования конкурентоспособности человеческих ресурсов (личностного, микроэкономического, отраслевого, территориального, макроэкономического и глобального). Предложены направления повышения конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях современных реалий.
 • Item
  Інвестування людського капіталу: освітній ракурс
  (ЦНТУ, 2020) Скібіцький, О. М.; Липчанський, В. О.; Skibitsky, O.; Lypchanskyi, V.; Скибицкий, А. Н.; Липчанский, В. А.
  Розглянуті напрямки розвитку системи інвестування професійного (освітнього) рівня персоналу і політики управління людським потенціалом. Обґрунтовано, що основою ефективної діяльності підприємства, особливо в кризовій ситуації, є ефективна кадрова політика, постійне навчання та перепідготовка керівників та рядових службовців. Розвиток персоналу на основі якісних характеристик його освітньо-професійного рівня стає головним елементом кадрової політики в організації, а стратегія мотивації та просування персоналу, що випливає з неї, сприяє запобіганню соціальних конфліктів. Доведено, що найважливішою передумовою підвищення ефективності інвестицій в освіту є прогнозування потреб ринку праці, що обумовлюється впливом таких факторів: інвестиції окремої людини у власну освіту можуть бути неефективними, якщо особа не оцінює потенційну потребу підприємців у певних спеціалістах; недостатня оцінка потреб компанії у навчанні та розвитку персоналу також негативно вплине на ефективність відповідних інвестицій; прогнозування ситуації на ринку праці необхідне державі для запобігання структурних дисбалансів на ринку праці або масового безробіття. The directions of development of the system of investment of professional (educational) level of personnel and policy of human resources management are considered. The basis of effective activity of the enterprise, especially in a crisis situation, is an effective personnel policy and the strategy of motivation and promotion of the personnel derived from it promotes prevention of social conflicts. Continuous training and retraining of managers and ordinary employees, staff development based on the qualitative characteristics of its educational and professional level becomes the main element of personnel policy in the organization. The most important prerequisite for improving the efficiency of investment in education is forecasting labor market needs. An individual's investment in his or her own education may be ineffective if he or she does not have an assessment of the potential need of entrepreneurs for certain specialists. Inadequate assessment of the company's training and staff development needs will also negatively affect the effectiveness of the respective investments. Forecasting the situation on the labor market is necessary for the state to prevent structural imbalances in the labor market or mass unemployment. Higher education makes a significant contribution to the development of individual human capital. The contribution of higher education to individual economic growth is primarily related to improving the quality of work of employees with a high level of education and qualifications. The most important factor of success is the continuous theoretical and practical training of managers of a new type, with a high sense of responsibility for the results of the enterprise. This requires the intensification of research in this area, the development of specific ways and methods of implementing personnel policy, restructuring the formation and use of human resources management of organizations. In the most high-tech, prestigious and highly paid professional fields, preference will be given to freelance graduates. These considerations require the intensification of research in this area, the development of specific ways and methods of implementing personnel policy, restructuring the formation and use of human resources management of organizations. В статье рассмотрены направления развития системы инвестирования профессионального (образовательного) уровня персонала и политики управления человеческим потенциалом. Обосновано, что основой эффективной деятельности предприятия, особенно в кризисной ситуации, является эффективная кадровая политика, постоянное обучение и переподготовка руководителей и рядовых служащих. Развитие персонала на основе качественных характеристик образовательно-профессионального уровня становятся главным элементом кадровой политики в организации, а стратегия мотивации и продвижения персонала, вытекающая из нее, способствует предотвращению социальных конфликтов. Доказано, что важнейшей предпосылкой повышения эффективности инвестиций в образование является прогнозирование потребностей рынка труда, что объясняется влиянием таких факторов: инвестиции отдельного человека в собственное образование могут быть неэффективными, если он не оценивает потенциальную потребность предпринимателей в определенных специалистах; недостаточная оценка потребностей компании в обучении и развитии персонала негативно влияет на эффективность соответствующих инвестиций; прогнозирование ситуации на рынке труда необходимо государству для предотвращения структурных дисбалансов на рынке труда и массовой безработицы.
 • Item
  Застосування зарубіжного досвіду стратегічного менеджменту управління персоналом вітчизняними підприємствами
  (ЦНТУ, 2020) Романюк, Л. М.; Romaniuk, L.
  Стаття присвячена аналізу зарубіжного досвіду управління персоналом. Досліджено сутність концепції «стратегічне управління персоналом». Розглянуто особливості в підходах та головні фактори при формуванні стратегії управління персоналом провідними корпораціями світу. Визначено вплив ефективної стратегії управління персоналом на конкурентні позиції зарубіжних компаній. Проаналізовано методи формування ефективно працюючого колективу, системи моральних цінностей і правил взаємовідносин між адміністрацією і співробітниками. Запропоновано заходи, що враховують сучасні тенденції в стратегічному управлінні персоналом, впровадження яких підвищить ефективність роботи вітчизняних підприємств, їх конкурентоспроможність. The purpose of the article is to define the measures for increasing the efficiency of strategic human resource (HR) management of domestic enterprises in order to improve their competitive positions, considering the international experiences and the current advanced state of human resource management strategy. The article is focused on the analysis of international best practices in HR management. The essence of the concept "strategic human resource management" is studied. The main approaches and factors of the development of a human resource management strategy by the leading corporations of the world are analyzed. The influence of an effective human resource management strategy on competitive positions of international companies is defined. The methods of building an effectively functioning team, the system of moral values and rules of relations between management and employees are analyzed. A survey of respondents was conducted to analyze human resource management strategy at domestic enterprises.The measures are proposed, which take into consideration the modern tendencies in strategic HR management, introduction of which will increase the work efficiency at the domestic enterprises and their overall competitiveness: ensuring the compliance of HR management strategy with the business strategy of the enterprise; implementation of the principles of meritocracy – a system of recruitment, selection and promotion of personnel based on professional and business qualities; development of highly effective and transparent systems for employees, including clearly structured processes of training, mentoring, rotation; creation of personnel reserve; creating a trusting atmosphere in the team; supporting of a steady financial and emotional conditions by creating an effective motivational system; creating of an effective employee evaluation system, based on performance and potential development as well as development of value scales; understanding the strategic importance and key role of talented personnel; implementing of high-level global standards such as safety, health, language, laws and regulations, local practices and etiquette. The realization of necessary strategic changes at different management levels and at the level of an individual enterprise depends on the strategy of human resource management. Статья посвящена анализу зарубежного опыта управления персоналом. Исследована сущность концепции «стратегическое управление персоналом». Рассмотрены особенности в подходах и главные факторы формирования стратегии управления персоналом ведущими корпорациями мира. Определено влияние эффективной стратегии управления персоналом на конкурентные позиции зарубежных компаний. Проанализированы методы формирования эффективно работающего коллектива, системы моральных ценностей и правил взаимоотношений между администрацией и сотрудниками. Предложены мероприятия, учитывающие современные тенденции стратегического управления персоналом, внедрение которых повысит эффективность работы отечественных предприятий, их конкурентоспособность.
 • Item
  Концептуальні засади управління використанням інтелектуального потенціалу промислового підприємства
  (ЦНТУ, 2020) Островська, Г. Й.; Ostrovska, H.; Островская, Г. И.
  У статті запропоновано концепцію управління використанням інтелектуального потенціалу сучасних промислових підприємств на основі інфраструктурного підходу. Побудовано матрицю управлінського впливу на компоненти-фактори якісного рівня інтелектуального потенціалу за відтворювальними етапами інтелектуалізації персоналу підприємства. Виокремлено низку заходів організаційно-економічного та морально-психологічного характеру, що забезпечують позитивну динаміку розвитку інтелектуального потенціалу в процесі впровадження інновацій на підприємстві. Реалізація сформульованої концепції є пріоритетом генерального задуму стратегічної спрямованості інноваційних промислових підприємств. The article deepens the methodological and applied principles, develops recommendations for managing the use of industrial enterprises intellectual potential in the knowledge-based economy conditions. It is substantiated that the effective use of intellectual potential of a modern industrial enterprise is the basis for forming a culture of knowledge that can meet the needs of individuals, create conditions for harmonious development, resolves social contradictions through managing a variety of intellectual potential and the most effective use of this resource in management decisions. Emphasis is placed on the key importance of staff intellectualization as a basis for its intensive (qualitative) development. The concept of managing the use of industrial enterprises intellectual potential is proposed, which reveals the specifics of the content of management, the values of which are determined by interrelated components that form the intellectual potential, and the focus is on solving production problems of the enterprise in innovation sphere. The formulated concept is distinguished by the infrastructural approach to management of the industrial enterprises intellectual potential use based on a joint of scientific directions (approaches to management of the personnel and intellectual capital), synthesis of which corresponds to modern tendencies of integration in the theory of innovations theory elements intellectual potential management, innovative enterprises. A matrix of managerial influence upon the components-factors of intellectual potential qualitative level according to the reproductive stages of innovative industrial enterprises staff intellectualization is constructed. A number of basic measures of organizational and economic nature have been identified, which provide positive dynamics of intellectual potential development of staff in the process of innovations introduction at the enterprise. The theoretical significance of the concept lies in the intellectual capital management theory development in the segment of management using the industrial enterprises intellectual potential. The practical significance of the proposed concept is due to the possibility of expanding the management worldview in the modern industrial environment on this basis and integrating its ideas, formalized in the form of goal, tasks, object, subject, principles, functions, management tools in the organization of intellectual potential management. The implementation of the formulated concept should become a priority of the general idea of innovative industrial enterprises strategic orientation. В статье предложена концепция управления использованием интеллектуального потенциала современных промышленных предприятий на основе инфраструктурного подхода. Построено матрицу управленческого воздействия на компоненты-факторы качественного уровня интеллектуального потенциала по воспроизводственным этапам интеллектуализации персонала предприятия. Выделены мероприятия организационно-экономического и морально-психологического характера, обеспечивающие положительную динамику развития интеллектуального потенциала в процессе внедрения инноваций на предприятии. Реализация сформулированной концепции является приоритетом генерального плана стратегической направленности инновационных промышленных предприятий.
 • Item
  Впровадження інновацій як запорука розвитку трудового потенціалу
  (ЦНТУ, 2020) Смутчак, З. В.; Smutchak, Z.
  Стаття присвячена питанню внеску впровадження інновацій в розвиток трудового потенціалу підприємств, як чинника покращення економічного потенціалу країни. Зазначена можливість використання ефективних інновацій, які застосовуються у практиці провідних країн світу (зокрема, Німеччини, Великобританії, Франції, США та Японії) у сфері професійного розвитку персоналу. Запропоновано механізми підвищення ефективності системи професійного розвитку персоналу. Увагу акцентовано на залучення соціальних партнерів до організації та здійснення контролю за якістю професійного навчання. The article is devoted to the introduction of innovations in the development of labour potential of enterprises as a factor in improving the economic potential of the country. The possibility of using effective innovations used in the practice of the world's leading countries (including Germany, Great Britain, France, the United States and Japan) in the field of professional development of personnel is mentioned. Mechanisms for improving the efficiency of the system of professional development of staff are proposed. Attention is focused on the involvement of social partners in the organization and control over the quality of vocational training. In order to study effective forms and methods of professional development of staff and the introduction of social innovations in this area, developed and tested in other countries, it is necessary to take into account elements of foreign experience. This is especially justified and extremely relevant today in connection with the active processes of statehood of Ukraine and administrative reform. Contradictions between the needs of modernization of national enterprises and the lack of professional, highly qualified workers, specialists representing the newest activities (there are hundreds of them in the world every year), deteriorating quality of training - all this inevitably has a negative impact on social and labour relations. The main economic interests of the social partners in the field of labour, above all, prevents the desired income. Ukraine will quickly lose the existing advantages in personnel training in the absence of a system of continuous training of employees. The consequence of this situation is the transformation of Ukraine into a «supplier» of cheap labour for European countries and other developed countries. In Ukraine the development of vocational training is an important condition for both the provision of production with highly qualified personnel and increasing its efficiency. However, it has certain shortcomings and requires a change of approach both on the part of the state and on the part of employers, which determines the prospects for further research. Статья посвящена вопросу взноса внедрения инноваций в развитие трудового потенциала предприятий, как фактора улучшения экономического потенциала страны. Указана возможность использования эффективных инноваций, которые применяются в практике ведущих стран мира (в том числе, Германии, Великобритании, Франции, США и Японии) в сфере профессионального развития персонала. Предложены механизмы повышения эффективности системы профессионального развития персонала. Внимание акцентировано на привлечение социальных партнеров к организации и осуществлению контроля за качеством профессионального обучения.
 • Item
  Розвиток та реалізація інноваційної компоненти людського капіталу на основі вдосконалення мотиваційного механізму у сфері праці
  (ЦНТУ, 2020) Семикіна, М. В.; Запірченко, Л. Д.; Семикіна, А. В.; Бугаєва, М. В.; Semykina, M.; Zapirchenko, L.; Semykina, A.; Buhaieva, M.; Семикина, М. В.; Запирченко, Л. Д.; Семикина, А. В.; Бугаева, М. В.
  Обґрунтовано об’єктивну потребу розвитку та реалізації інноваційної компоненти людського капіталу в умовах зростання попиту на інновації. Розкрито наукові підходи до розуміння сутності мотиваційного механізму у сфері праці з урахуванням потреб розвитку інноваційної компоненти людського капіталу. Запропоновано авторську версію визначення мотиваційного механізму регулювання розвитку та реалізації інноваційної компоненти людського капіталу у сфері праці. Шляхом моделювання авторами доведено доцільність пріоритетного стимулювання праці з елементами творчості, що суттєво впливає на зміну дохідності підприємства. З урахуванням теоретичного аналізу і моделювання запропоновано розробку структурно-логічної схеми мотиваційного механізму регулювання розвитку та реалізації інноваційної компоненти людського капіталу, який базується на урахуванні системою стимулювання регламентованої та творчої праці, цілей безперервного розвитку та ефективного використання людського капіталу в інноваційній діяльності. Strategic tasks for building the innovative economy in Ukraine require qualitatively new approaches to the development and use of the innovative component of human capital in Ukraine, reforming existing motivational mechanisms. Prospects for quality human development and competitiveness of Ukraine's economy are becoming increasingly dependent on innovation activity of workers in the field of labor. There is a practical need to find opportunities for development and use of the innovative component of human capital based on improving the motivational mechanisms of enterprises and organizations. Imperfection of motivational mechanisms at the enterprises of Ukraine slows down the processes of development and use of the innovative component of human capital. The unsolved parts of the outlined problem include insufficient study of the possibilities of motivational mechanisms to stimulate innovative activity of employees, it is necessary to prove the need to take into account the system of stimulation of regulated and creative (innovative) components of labor activity. The aim of the article is to develop scientific and practical recommendations for improving the motivational mechanism of development and use of the innovative component of human capital of enterprises, based on labor incentives, taking into account the regulated and creative (innovative) component of labor activity. The objective need for the development of the innovative component of human capital in the conditions of growing demand for innovations was substantiated. Scientific approaches to understanding the essence of the motivational mechanism in the field of labor taking into account the needs of the development of the innovative component of human capital were revealed. The author's version of the interpretation of the motivational mechanism for regulating the development and implementation of the innovative component of human capital in the field of labor was proposed. By means of modeling the authors proved the feasibility of priority stimulation of work with elements of creativity, which significantly affects the change in profitability of the enterprise. Taking into account the theoretical analysis and modeling, it was proposed to develop a structural and logical scheme of the motivational mechanism for regulating the development and implementation of the innovative component of human capital, which is based on the system of stimulating regulated and creative work. The advantages and new features of the proposed motivational mechanism is that it is based on the stimulation of labor, taking into account the regulated and creative (innovative) components of labor. Prospects for further research are related to the improvement of the system of incentives for innovative work and the development of flexible mechanisms for their regulation. Обоснованно объективную необходимость развития и реализации инновационной компоненты человеческого капитала в условиях роста спроса на инновации. Раскрыты научные подходы к пониманию сущности мотивационного механизма в сфере труда с учетом потребностей развития инновационной компоненты человеческого капитала. Предложена авторская версия определения мотивационного механизма регулирования развития и реализации инновационной компоненты человеческого капитала в сфере труда. Путем моделирования авторами доказана целесообразность приоритетного стимулирования труда с элементами творчества, которое существенно влияет на изменение доходности предприятия. С учетом теоретического анализа и моделирования предложена разработка структурно-логической схемы мотивационного механизма регулирования развития и реализации инновационной компоненты человеческого капитала, которая основана на учете системой стимулирования регламентированного и творческого труда, целей непрерывного развития и эффективного использования человеческого капитала в инновационной деятельности.