Оптимальна система керування параметрами режиму комбінованої електроенергетичної системи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-01

Authors

Довбня, Олег Олександрович
Dovbnia, Oleh

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є забезпечення максимізації величини генерування активної електроенергії установками з відновлюваними джерелами енергії за одночасного підтримання рівня нормально допустимих величин усталеного відхилення напруги в місці під’єднання споживачів електроенергії до розподільної електромережі. В роботі виконаний огляд сучасних методів і технічних пристроїв автоматичного управління установками генерування електроенергії, що включають пристрої з відновлюваними джерелами енергії. Поставлено завдання автоматичного управління установками генерування електричної енергії, що включають відновлювані джерела енергії, у вигляді задачі багатокритеріальної оптимізації та здійснений вибір методу його рішення. Розроблено комп’ютерну імітаційну модель системи автоматичного управління установками генеруванням електричної енергії, що включають відновлювані джерела енергії. Аналіз результатів, отриманих під час моделювання на комп’ютерній імітаційній моделі встановив, що запропонована оптимальна система автоматичного управління генеруванням електричної енергії установками з відновлюваними джерелами енергії має значну перевагу перед існуючими. The aim of the work is to maximize the amount of active electricity generation by installations with renewable energy sources while maintaining the level of normal allowable values of steady-state voltage deviation at the point of connection of electricity consumers to the distribution network. The review of modern methods and technical devices of automatic control of power generation installations, including devices with renewable energy sources, is performed in the work. The task of automatic control of electric power generation installations, which include renewable energy sources, in the form of the problem of multicriteria optimization is set and the choice of the method of its solution is made. A computer simulation model of the system of automatic control of electric power generation installations, including renewable energy sources, has been developed. Analysis of the results obtained during the simulation on a computer simulation model found that the proposed optimal system of automatic control of electricity generation by installations with renewable energy sources has a significant advantage over existing ones.

Description

Keywords

система автоматичного управління, відновлювані джерела енергії, сонячна електрична станція, вітрова електрична станція, біогазові електрична станція, усталене відхилення напруги, automatic control system, renewable energy sources, solar power plant, wind power plant, biogas power plant, steady voltage deviation

Citation

Довбня, О. О. Оптимальна система керування параметрами режиму комбінованої електроенергетичної системи : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. В. П. Солдатенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 132 с.