Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-08-10

Authors

Сіріков, О. І.
Sirikov, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП «Український інститут промислової власності»

Abstract

Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою полягає у вимірюванні струму витоку ізолятора і контролю за його значенням стану забрудненості поверхні. Крім того, контроль здійснюється по значенню активної складової поверхневого струму витоку, який знімається з охоронного кільця і обчислений на відносну вологість повітря 100 %. Способ контроля степени загрязненности поверхности изоляторов под напряжением заключается в измерении тока утечки изолятора и контроля за его значением состояния загрязненности поверхности. Кроме того, контроль осуществляется по значению активной составляющей поверхностного тока утечки, который снимается с охранного кольца и расчитанный на относительную влажность воздуха 100%. The way to control the degree of contamination of the surface of insulators under voltage is to measure the leakage current of the insulator and to monitor its value of the contamination state of the surface. In addition, the control is carried out by the value of the active component of the surface leakage current, which is removed from the guard ring and is designed for relative humidity of 100%.

Description

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=89168&chapter=description

Keywords

ступень забрудненості, ізолятор, напруга, контроль

Citation

Пат. на корисну модель 25587 Україна, МПК (2006)H02H 7/26. Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою / О. І. Сіріков; заявник і патентовласник Кіровог. нац. техн. ун-т. – №u200704212; заявл. 16.04.2007; опубл. 10.08.2007, Бюл. №12. - 2 с. : іл.