Патенти кафедри ЕТС та ЕМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Спосіб контролю забрудненості поверхні ізоляторів під робочою напругою та замикань фази на землю
  (ДП «Український інститут промислової власності», 2011-10-10) Орлович, А. Ю.; Orlovich, A.; Котиш, А. І.; Kotysh, A.; Сіріков, О. І.; Sirikov, A.; Співак, О. В.; Spivak, O.
  Спосіб контролю забрудненості поверхні ізоляторів під робочою напругою та замикань фази на землю здійснюють за результатами порівняння поверхневого струму витоку з граничним рівнем, визначеним з урахуванням прикладеної до ізолятора напруги, температури повітря і ізолятора, вологості повітря та сектора забруднення на поверхні ізолятора. Контроль здійснюють на трьох ізоляторах різних фаз. За об'ємним струмом витоку здійснюють контроль замикання фази на землю та визначення прикладеної до ізолятора напруги. Способ контроля загрязненности поверхности изоляторов под рабочим напряжением и замыканий фазы на землю осуществляют по результатам сравнения поверхностного тока истока с предельным уровнем, определенным с учетом приложенных к изолятору напряжения, температуры воздуха и изолятора, влажности воздуха и сектора загрязнения на поверхности изолятора. Контроль осуществляют на трех изоляторах разных фаз. В соответствии с объемным током истока осуществляют контроль замыкания фазы на землю и определение приложенного к изолятору напряжения. A method for control of insulator surface pollution density under operating voltage and phase to ground fault is performed according comparison of source surface current and the level limit determined taking into account voltage, temperature, moisture load and a pollution sector of insulator surface. Control is performed for three insulators of different phases. According to source bulk current the control of phase-to-ground fault and a voltage applied to insulator are performed.
 • Item
  Спосіб автоматичного регулювання напруги в електричній мережі
  (ДП “Український інститут промислової власності”, 2011-10-10) Зінзура, В. В.; Zinzura, V.; Кубкін, М. В.; Kubkin, М.; Сіріков, О. І.; Sirikov, A.; Козловський, О. А.; Kozlovskyi, A.; Плєшков, П. Г.; Pleshkov, P.
  Спосіб автоматичного регулювання напруги в електричній мережі, згідно з яким коефіцієнт трансформації трансформатора змінюють в залежності від відхилення напруги його вторинної обмотки від заданого значення, що змінюється в залежності від коректуючого сигналу. На основі виміряних значень вхідної напруги і вхідних струмів методом багатокритеріальної оптимізації розраховують значення коефіцієнтів трансформації для кожної з фаз, при яких значення відхилення напруги та рівні несиметрії напруги на шинах низької напруги електричної підстанції будуть оптимальними і формують команду на регулювання для кожної з фаз окремо. Способ автоматического регулирования напряжения в электрической сети, согласно которому коэффициент трансформации трансформатора меняют в зависимости от отклонения напряжения его вторичной обмотки от заданного значения, которое меняется в зависимости от корректирующего сигнала. На основе измеренных значений входного напряжения и входных токов методом многокритериальной оптимизации рассчитывают значение коэффициентов трансформации для каждой из фаз, при которых значение отклонения напряжения и уровня несимметрии напряжения на шинах низкого напряжения электрической подстанции будут оптимальными и формируют команду на регулирование для каждой из фаз отдельно. A method for voltage balancing in the electric network, according to which the transformation factor is changed depending on secondary winding voltage deviation from the preset value which is changed depending on a compensation signal. A method of multicriteria optimization is used. Basing on measured values of input voltages and currents for every phase a transformation factor is calculated and a command for regulation of every phase is formed. Values of transformation ratios are calculated in such a way that values of voltage deviation and voltage nonsymmetry at low-voltage buses will be optimal.
 • Item
  Пристрій для автоматичного керування електроспоживанням
  (ДП «Український інститут промислової власності», 2011-08-10) Плєшков, П. Г.; Pleshkov, P.; Савеленко, І. В.; Savelenko, І.; Сіріков, О. І.; Sirikov, A.
  Пристрій для автоматичного керування електроспоживанням, в якому блок прийому інформації від первинних датчиків підключений до мікроконтролера, додатково введені блоки прийому інформації від лічильників технічного і комерційного обліку, виходи з яких підключені до мікроконтролера, а вихід з мікроконтролера підключений до блока керування споживачами-регуляторами. Устройство для автоматического управления электропотреблением, в котором блок приема информации от первичных датчиков подключен к микроконтроллеру, дополнительно введены блоки приема информации от счетчиков технического и коммерческого учета, выходы которых подключены к микроконтроллеру, а выход микроконтроллера подключен к блоку управления потребителями-регуляторами. The invention proposes an electricity demand automatic control device, wherein an information receive unit for receiving information from primary sensors is connected to a microcontroller. In addition, the device comprises information receive units for receiving information from billing electric meters and technical meters, outputs of which are connected to microcontroller, microcontroller output is connected to unit for control of load-controlled consumer.
 • Item
  Cпосіб контролю ступеня секторного забруднення поверхні ізоляторів під робочою напругою
  (ДП «Український інститут промислової власності», 2011-04-11) Сіріков, О. І.; Sirikov, A.; Серебренніков, С. В.; Serebrennikov, S.; Орлович, А. Ю.; Orlovich, A.
  Спосіб контролю ступеня секторного забруднення поверхні ізоляторів під робочою напругою полягає у вимірюванні поверхневого струму витоку ізолятора і визначенні її активної складової, обчисленої на відносну вологість повітря 100 %, за якою здійснюється контроль. Контроль здійснюється за результатами порівняння поверхневого струму витоку з граничним рівнем, визначеним з урахуванням сектора забруднення на поверхні ізолятора, прикладеної до ізолятора напруги, температури повітря і ізолятора, вологості повітря. Способ контроля степени секторного загрязнения поверхности изоляторов под рабочим напряжением состоит в измерении поверхностного тока истока изолятора и определении ее активной составляющей, вычисленной при относительной влажности воздуха 100 %, которую контролируют. Контроль осуществляется по результатам сравнения поверхностного тока утечки с предельным уровнем, определенным с учетом сектора загрязнения на поверхности изолятора, приложенного к изолятору напряжения, температуры воздуха и изолятора, влажности воздуха. A method for determination of a degree of contamination aria of insulators surface under actuating voltage consists in measuring voltage of surface drain current and determination of active component calculated with relative humidity 100 %, which is controlled. Control is performed according to comparison of surface leakage current and the level limit determined taking into account degree of surface contamination, voltage applied to the insulator, temperature of air and the insulator, air humidity.
 • Item
  Спосіб визначення величини сектора забруднення на поверхні опорного ізолятора
  (ДП «Український інститут промислової власності», 2011-04-11) Сіріков, О. І.; Sirikov, A.
  Спосіб визначення величини забруднення на поверхні опорного ізолятора полягає у вимірюванні поверхневого струму витоку ізолятора і контролі за його значенням ступеня забруднення поверхні. Для визначення величини сектора забруднення поверхневий струм витоку розкладається на активну і реактивну складові, за якими і визначається величина сектора забруднення поверхні. Способ определения величины загрязнения на поверхности опорного изолятора состоит в измерении поверхностного тока истока изолятора и контроле по его значениям степени загрязнения поверхности. Для определения величины сектора загрязнения поверхностный ток истока раскладывается на активную и реактивную составляющие, по которым и определяется величина сектора загрязнения поверхности. A method for determination of contamination degree on the surface of a base insulator consists in measuring a surface drains current of the insulator and control of degree of surface contamination depending on current magnitude. For determination of size of determination aria, drain current is decomposed into active and passive components, according to which size of determination aria is determined.
 • Item
  Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою
  (ДП «Український інститут промислової власності», 2007-08-10) Сіріков, О. І.; Sirikov, A.
  Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою полягає у вимірюванні струму витоку ізолятора і контролю за його значенням стану забрудненості поверхні. Крім того, контроль здійснюється по значенню активної складової поверхневого струму витоку, який знімається з охоронного кільця і обчислений на відносну вологість повітря 100 %. Способ контроля степени загрязненности поверхности изоляторов под напряжением заключается в измерении тока утечки изолятора и контроля за его значением состояния загрязненности поверхности. Кроме того, контроль осуществляется по значению активной составляющей поверхностного тока утечки, который снимается с охранного кольца и расчитанный на относительную влажность воздуха 100%. The way to control the degree of contamination of the surface of insulators under voltage is to measure the leakage current of the insulator and to monitor its value of the contamination state of the surface. In addition, the control is carried out by the value of the active component of the surface leakage current, which is removed from the guard ring and is designed for relative humidity of 100%.
 • Item
  Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою
  (ДП «Український інститут промислової власності», 2006-09-15) Серебренніков, С. В.; Serebrennikov, S.; Сіріков, О. І.; Sirikov, A.
  Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою полягає у вимірюванні струму витоку ізолятора і контролю за його значенням стану забруднення поверхні. Для відстроювання від неінформативного об'ємного струму витоку використовують охоронне кільце. Предлагаемый способ контроля загрязнения поверхности изолятора при наличии напряжения заключается в том, что измеряют ток утечки изолятора и определяют степень загрязнения по величине этого тока. Для устранения влияния объемного тока изолятора на результаты измерений используется охранное кольцо. The proposed method for checking contamination of the insulator surface under voltage consists in measuring the leakage current of the insulator and determining the contamination by the value of the current. In order to remove the effect of the bulk current of the insulator on the measurement results, a guard ring is used.
 • Item
  Провід
  (ДП «Український інститут промислової власності», 2006-04-17) Серебренніков, С. В.; Serebrennikov, S.; Сіріков, О. І.; Sirikov, A.
  Провід, що складається з стальних дротів осердя та струмопровідних дротів з кольорових металів, для зменшення витрати кольорових металів дроти покриті композитною електропровідною оболонкою. Предлагаемый провод содержит стальной сердечник и жилы из цветного металла. С целью снижения расхода цветного металла, жилы покрыты электропроводящим композитным материалом. The proposed conductor contains a steel core and wires made of non-ferrous metal. For the purpose to reduce consumption of non-ferrous metal, each wire is coated with conducting composite material.
 • Item
  Спосіб живлення від конденсатора
  (ДП «Український інститут промислової власності», 2002-03-15) Сіріков, О. І.; Sirikov, A.
  Спосіб живлення від конденсатора, при якому заряджають конденсаторну батарею і від зарядженої конденсаторної батареї живлять навантаження, конденсаторну батарею заряджають на більшу напругу, між конденсаторною батареєю та навантаженням встановлюють стабілізатор напруги. Предлагаемый способ электропитания нагрузки от конденсаторов заключается в том, что конденсаторную батарею заряжают и после зарядки используют для электропитания нагрузки. Конденсаторную батарею заряжают до напряжения, превышающего номинальное напряжение нагрузки. В цепь между конденсаторной батареей и нагрузкой включен стабилизатор напряжения. The proposed method of powering load from capacitors involves charging a capacitor bank, and carrying a load from the capacitor bank. The capacitor bank is charged to a voltage that exceeds the load rated voltage. In the circuit between the capacitor bank and the load, a voltage regulator is connected.