Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах. Контрольні роботи

Abstract

Метою освітньої компоненти «Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері забезпечення інформаційної безпеки в комп’ютерних мережах. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерних наук: – СК05. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. – СК07. Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. У результаті вивчення дисципліни студент повинен забезпечити наступні програмні результати навчання: – РН9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими). – РН10. Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерної інженерії: – СК2. Здатність розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення, компоненти комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних систем з використанням сучасних методів і мов програмування, а також засобів і систем автоматизації проектування. – СК3. Здатність проектувати комп’ютерні системи та мережі з урахуванням цілей, обмежень, технічних, економічних та правових аспектів. – СК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності.

Description

Keywords

мережевий антивірус, міжмережевий екран, Реалізація сніффера, протокол IPSec, протокол TLS/SSL, network antivirus, firewall, Sniffer implementation, IPSec protocol, protocol TLS/SSL

Citation

Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах : метод. рекомендації до викон. контрольних робіт для студент. денної форми навч. галузі 12 "Інформаційні технології"/ [уклад. : Т. В. Смірнова, К. О. Буравченко, О. А. Смірнов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програм. забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 34 с.