Трибофізичне та фізико-технологічне обґрунтування комбінованого функціонально-спрямованого зміцнення та модифікування деталей і робочих органів СГТ

dc.contributor.authorАулін, В. В.
dc.contributor.authorЛисенко, С. В.
dc.contributor.authorБілик, А. П.
dc.contributor.authorAulin, V.
dc.contributor.authorLysenko, S.
dc.contributor.authorBilyk, А.
dc.date.accessioned2016-04-15T10:26:15Z
dc.date.available2016-04-15T10:26:15Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractДано трибофізичне обґрунтування механізму зниження інтенсивності різних видів тертя та зношування деталей і робочих органів сільськогосподарської техніки (СГТ) зміною адгезійних і підвищенням міцнисних властивостей зміцнених та модифікованих шарів з використанням впливу на матеріали лазерного випромінювання (ЛВ). При цьому враховано багатофакторність впливу ЛВ, закономірності формування структурно-фазових станів поверхневих шарів, міжфазних напружень та стимулювання утворення дислокацій та дефектів впакування, підвищення їх щільності та пересичення дефектами міжкристалітних областей, роль мало- і великокутових границь в структуроутвореннях, подрібнення зерен карбідів, оксидів та боридів, збільшення ступеню розчинності легувальних елементів. Виявлено, що механізм зміцнення і модифікування поверхневих структур у полі лазерного випромінювання визначається особливостями фізичних властивостей окремих фазових складових та характером міжфазних взаємодій. Показано, що розв'язання проблеми підвищення зносостійкості деталей і робочих органів СГТ при використанні ЛВ базується на встановленні зв'язків між рівнями його енергетичного впливу та умовами трибомеханічного навантаження в процесі експлуатації. Сформульовано принципи фізико-технологічного обґрунтування функціонально-спрямованого зміцнення та розробки схеми комбінованого зміцнювального впливу на робочі поверхні деталі (робочого органу) СГТ. Для функціонально-спрямованого зміцнення та модифікування розроблені технології та технологічні схеми їх реалізації з використанням ЛВ. Запропонована технологія виготовлення деталей і робочих органів лазерним різанням. Наведені технологічні схеми та результати, що підтверджують ефективність розробленої технології та їх обґрунтування. Given tribophysical justification mechanism reduce the intensity of the different kinds of friction and wear of parts and working elements of agricultural machinery (AM) change and improve the adhesion strength properties of reinforced and modified layers with effects on materials of the laser radiation (LR). Thus considered multifactor impact LR, regularities of structural-phase state of the surface layers, the interfacial stress and stimulate the creation of dislocations and stacking faults, increasing their density and satiety defects intercrystalline regions, the role of small and large angular boundaries in pattern formation, grinding grain carbides, oxides and borides increase the solubility of alloying elements. It is found that the mechanism of strengthening and modification of surface structures in the field of LR is determined by the physical properties of individual phase components and the nature of interfacial interactions. It is shown that the solution of problems of increasing the durability of parts and working elements AM using LR is based on establishing a relationship between the level of its energy impact conditions tribomechanical stress during operation. The principles of physical and technological justification functional-directional reinforcement and development of the scheme combined reinforcing effect on the working surface of the component (working element) AM. For functional-directional reinforcement and modification of developed technologies and technological schemes for their implementation using LR. The proposed technology manufacturing parts and working elements of laser cutting. The technological scheme and the results confirm the efficiency of the technology and their rationale.uk_UA
dc.identifier.citationАулін, В. В. Трибофізичне та фізико-технологічне обґрунтування комбінованого функціонально-спрямованого зміцнення та модифікування деталей і робочих органів СГТ / В. В. Аулін, С. В. Лисенко, А. П. Білик // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 44. - С. 92-103.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/1841
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherКНТУuk_UA
dc.subjectтриботехнічне та фізико-технологічне обґрунтуванняuk_UA
dc.subjectлазерне випромінюванняuk_UA
dc.subjectзміцненняuk_UA
dc.subjectмодифікуванняuk_UA
dc.subjectфункціонально-спрямоване зміцненняuk_UA
dc.subjectлазерне різанняuk_UA
dc.subjectзносuk_UA
dc.subjectсамоорганізаціяuk_UA
dc.subjecttribotechnical and physical-technological substantiationuk_UA
dc.subjectlaser radiationuk_UA
dc.subjectstrengtheninguk_UA
dc.subjectmodificationuk_UA
dc.subjectfunction-directional hardeninguk_UA
dc.subjectlaser cuttinguk_UA
dc.subjectwear self-organizationuk_UA
dc.titleТрибофізичне та фізико-технологічне обґрунтування комбінованого функціонально-спрямованого зміцнення та модифікування деталей і робочих органів СГТuk_UA
dc.title.alternativeTribophysical and physical-technological substantiation of the combined functional-directional reinforcement and modification of parts and working elements AMuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
15.pdf
Size:
481.29 KB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.41 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: