Комплексна механізація виробництва молока з модернізацією подрібнювача грубих кормів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-14

Authors

Жданов, Денис Романович
Zhdanov, Denys

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою даної кваліфікаційної роботи є вдосконалення технологічного процесу виробництва кормів на молочній фермі шляхом використання сучасного обладнання кормоцеху та підвищення ефективності роботи подрібнювача грубих кормів. Проведений огляд основних типів конструкції машин для подрібнення кормів та обрано для вдосконалення подрібнювач грубих кормів ИГК-Ф-4. Для полегшення сходу подрібненого корму з передньої поверхні штифта нами запропоновано змінити її форму, яка забезпечить підвищення продуктивності подрібнювального апарата. Проведений аналіз дії шкідливих факторів на оператора подрібнювача. Конструктивне виконання подрібнювача та здійснення ним функціонального призначення відповідає вимогам стандартів безпеки праці. Розрахунковий річний економічний ефект (464790,85 грн.) підтверджує необхідність вдосконалення технології виробництва молока та подрібнювача грубих кормів ИГК-Ф-4. The purpose of this qualification work is to improve the technological process of feed production on a dairy farm through the use of modern equipment of the feed shop and increase the efficiency of the rounder of roughage. A review of the main types of construction of machines for grinding feed and selected for improvement rounder roughage IGK-F-4. To facilitate the descent of shredded feed from the front surface of the pin, we have proposed to change its shape, which will increase the productivity of the shredder. The analysis of the effect of harmful factors on the shredder operator is carried out. The design of the shredder and its functional purpose meets the requirements of occupational safety standards. The estimated annual economic effect (UAH 464,790.85) confirms the need to improve the technology of milk production and crusher of roughage IGK-F-4.

Description

Keywords

виробництво молока, кормоцех, подрібнювач грубих кормів, штифт, подрібнювальний апарат, milk production, feed mill, roughage shredder, pin, shredder

Citation

Жданов, Д. Р. Комплексна механізація виробництва молока з модернізацією подрібнювача грубих кормів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. В. В. Амосов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 74 с.