Механізація вирощування пшениці з модернізацією сівалки СЗ-3,6А

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-25

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Виробництво високоякісного дешевого пшеничного зерна можливе тільки при комплексній механізації основних сільськогосподарських робіт, пов’язаних з обробкою ґрунту, внесенням добрив, посівом, доглядом за сходами і боротьбі зі шкідниками та хворобами, збирання урожаю. На сьогоднішній день всі ці роботи практично повністю механізовані. Для їх виконання створена широка номенклатура сучасних сільськогосподарських машин. І актуальним питанням інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є впровадження нових технологічних процесів, технічних та організаційних заходів раціонального використання прогресивних технологій машин та робочих органів. Враховуючи велике значення пшениці в зерновому балансі країни, в даній бакалаврській роботі розглядається питання механізації вирощування озимої пшениці з модернізацією сівалки СЗ-3,6А. The production of high-quality, cheap wheat grain is possible only with comprehensive mechanization of the main agricultural works related to soil cultivation, fertilizer application, sowing, plant care and pest and disease control, and harvesting. Today, all these works are almost completely mechanized. A wide range of modern agricultural machines has been created for their implementation. And the urgent issue of intensification of agricultural production is the introduction of new technological processes, technical and organizational measures for the rational use of advanced technologies of machines and working bodies. Taking into account the great importance of wheat in the country's grain balance, this bachelor's thesis examines the issue of mechanization of winter wheat cultivation with the modernization of the SZ-3.6A seeder.

Description

Keywords

зернова сівалка, озима пшениця, напрямник зернового потоку, grain seeder, winter wheat, grain flow guide

Citation

Яремчук, В. В. Механізація вирощування пшениці з модернізацією сівалки СЗ-3,6А : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. М. О. Свірень ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 53 с.