Застосування методу брандона для отримання емпіричного рівняння кінетики процесу гідратоутворення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Клименко, В. В.
Личук, М. В.
Босий, М. В.
Klуmenko, V.
Lychuk, M.
Bosiy, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Обгрунтовано доцільність застосування методу Брандона для отримання емпіричного рівняння кінетики процесу гідратоутворення. Розглянуто приклад обробки за алгоритмом Брандона експериментальних даних зі швидкості утворення газогідратів при акумулюванні холоду для отримання рівняння кінетики процесу. Оцінено адекватність отриманого рівняння за критеріями Фішера і Стьюдента та показано, що воно описує швидкість гідратоутворення зі середньою відносною похибкою 4,8%. The appropriateness of the method Brandon empiricale equation for the kinetics of hydrate formation process. An example of processing the algorithm Brandon experimental data on the rate of formation of gas hudrates in cold accumulation equation receiving a kinetic equation of the process. Assessed the adequace of the resulting equation by Fisher’s exact test and Student’s test and shown that it describes the rate of hudrate formation with an averege relative error of 4,8 %.

Description

Keywords

газогідрати, процес гідратоутворення, акумулювання холоду, метод Брандона, емпіричне рівняння кінетики, критерій Стьюдента, критерій Фішера, hudrates, the process of hudrate formation, accumulation of cold, method Brandon, empirical kinetic equation, Student’s test, Fisher’s test

Citation

Клименко В. В. Застосування методу Брандона для отримання емпіричного рівняння кінетики процесу гідратоутворення / В. В. Клименко, М. В. Личук, М. В. Босий // Холодильна техніка та технологія. – 2013. – № 5 (145). – С. 59–63.