Наукові публікації МЛВ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Зменшення металоємності виливка на основі дослідження 3D-моделі на міцність в середовищі SolidWorks Simulation
  (АА Тандем, 2019) Конончук, С. В.; Пукалов, В. В.
  Необхідність впровадження у виробництво найскладнішої техніки в короткий термін приводить до створення систем комп’ютерного автоматизованого проектування. Важливу роль у цих системах відіграють засоби моделювання досліджень, зокрема на міцність. На основі результатів твердотільного моделювання виливка «Корпус НШ32УК» проведено дослідження на міцність в CAE-модулі SolidWorks Simulation та розроблено рекомендації щодо зміцнення виливка ребрами жорсткості в найбільш навантажених місцях, а також зменшення його металоємності в найменш навантажених. Проведення комп’ютерних досліджень на міцність дозволяє виявити на стадії проектування (до виготовлення оснастки) недоліки в конструкції деталей, швидко й ефективно ввести зміни в конструкцію, з найменшими витратами часу, матеріальних і енергетичних ресурсів.
 • Item
  Using 3D-printing for education on of foundry students
  (Wloclawek: Republic of Poland, 2019) Kononchuk, S.; Skrypnyk, O.; Pukalov, V.; Конончук, С. В.; Скрипник, О. В.; Пукалов, В. В.
  The study of additive technologies gives foundry students a better understanding of the casting design, casting system, features of placement and mounting of the rod in the form, design, sequence of manufacture and location on the plates of modeling equipment, design and operation of mechanisms, and obtaining competencies in particular, the ability to think and reproduce spatial objects, structures and mechanisms in the form of projection drawings and three-dimensional geometric models, to use computer-aided design (CAD), manufacturing (CAM), engineering research (CAE) and specialized application software to solve engineering problems.
 • Item
  Investigation of the effect of slag catcher design on slag delay efficiency in the SolidWorks Flow Simulation parametric modeling environment
  (United Kingdom, 2020) Kononchuk, S.; Molokost, L.; Pukalov, V.; Конончук, С. В.; Молокост, Л. А.; Пукалов, В. В.
  The influence of the design of the slag catcher on the efficiency of slag retention is investigated. SolidWorks Flow Simulation parametric modeling CAE module confirms the possibility of reducing the melt velocity through the use of a slag catcher with braking ribs. An original design of a ribbed slag catcher is proposed, which ensures trapping of slags and smooth filling of the mold with an alloy due to a decrease in the speed of movement of the melt without additional metal costs. It was found that the flow velocity along the cross-sectional height of the proposed ribbed slag catcher is less by 0.028 m / s or 14.5% compared to the traditional one. Using a ribbed slag catcher printed on a 3D printer, a mold was produced that showed satisfactory molding ability.
 • Item
  Технологічні схеми використання газогідратів у імпульсних способах формоутворення
  (SLOVO\WORD, 2019) Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Sviatskyi, V.
  Запропоновано способи вибухового штампування порошкових матеріалів з метою підвищення безпеки та економічної ефективності технологічного процесу за рахунок використання стабільних газових компонентів, застосування більш простого технологічного обладнання. The methods of powder materials explosion forming is proposed with the aim of increasing safety and increasing the economic efficiency of the process through the use of stable gas components and the use of simple process equipment.
 • Item
  Дослідження впливу хімічного складу рафінуючих препаратів на інтенсивність процесу рафінування алюмінієвих сплавів
  (АА Тандем, 2019) Конончук, С. В.; Пукалов, В. В.; Скрипник, О. В.
  Автори вказують, що змінюючи хімічний склад рафінуючих препаратів в суміші можна регулювати інтенсивність процесу рафінування алюмінієвих сплавів: при підвищенні вмісту ZnCl2, інтенсивність процесу рафінування збільшується, при підвищенні вмісту МnCl2, інтенсивність процесу рафінування зменшується.
 • Item
  Застосування льдогазгідратних капсул двооксиду вуглецю при виробництві спінених фільтрів
  (АА Тандем, 2019) Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Конончук, С. В.
  Авторами запропоновано на етапі приготування з’єднувального матеріалу в його склад вводити льодогазгідратні капсули двооксиду вуглецю, що дасть можливість спростити технологію виготовлення пористого матеріалу шляхом скорочення кількості операцій, знизити собівартість кінцевого продукту за рахунок зменшення енергетичних і матеріальних витрат, підвищити ефективність теплопередачі від теплоносія до сировинної маси, продуктивність шляхом створення безперервної технології і збільшення швидкості формування та просування матеріалу в тепловому агрегаті, створити умови для повної автоматизації виробництва теплоізоляційного матеріалу на основі рідкого скла.
 • Item
  Високошвидкісне формування порошкових матеріалів
  (Дніпро, 2019) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.
  Авторами запропоновано спосіб вибухового штампування в якому з метою підвищення безпеки та збільшення економічної ефективності технологічного процесу за рахунок використання замість чутливих до зовнішніх впливів бризантних вибухових речовин стабільних газових компонентів.
 • Item
  Структура та властивості виливків, одержаних при розливці металу магтнітодинамічним міксером-дозатором
  (Фізико-технологічний ін-т металів та сплавів, 2004) Горюк, М. С.; Ломакін, В. М.; Goryuk, M.; Lomakin, V.
  Досліджено вплив режимів витримування i розливки залізовуглецевих сплавів за допомогою магнітодинамічного міксера-дозатора на структуру та властивості виливків. Показано, що застосування такого міксера дозволяє стабілізувати умови приготування, розливки і кристалізації розплаву, що позитивно впливає на якість кінцевої продукції.
 • Item
  Patterns of structure formation of cast iron metal matrix with vermicular graphite
  (2018) Kropivnyy, V.; Kuzyk, O.; Кропівний, В. М.; Кузик, О. В.
  The formation of ferrite sections in CIVG is due to diffusion displacement of carbon atoms. The rate of diffusion of carbon is determined by the rate of cooling of the casting in the process of eutectoid transformation and microlivium in the metal matrix Si, Mn and Cr. Significant branching of the inclusions of vermicular graphite in the volume of the eutectic colony in comparison with spherical graphite, on the one hand, and the formation in the process of crystallization near vermicular graphite of austenitic shell with high content of Si and low content of Mn and Cr, on the other, creates favorable conditions for leakage carbon diffusion during eutectic transformation by a stable mechanism. Microalloying of melt with antimony and chromium in conjunction with MICF with magnesium ligatures expands the ability to control the structure of the metal matrix CIVG in the cast state. It has been determined that the use of such micronutrients adds up to 85% to the structure's perlitization. To achieve a higher degree of perlization of the structure of the metal matrix CIVG, it is rational to use heat treatment.
 • Item
  Формування структури високоміцних чавунів при виготовленні та лазерній модифікації деталей машин
  (Radom Academy of Economics, 2017) Аулін, В. В.; Кропівний, В. М.; Кузик, О. В.; Aulin, V.; Kropivnyi, V.; Kuzyk, A.
 • Item
  Аналіз енергоспоживання в газогідратному дотискувачі паливного газу для газотурбінного приводу
  (ПолтНТУ, 2014) Клименко, В. В.; Босий, М. В.; Смірнов, А. В.; Прилипко, С. О.; Klуmenko, V.; Bosiy, M.; Smirnov, A.; Prilipko, S.
  Надано схемні рішення та описано принцип дії газогідратного дотискувача паливного газу (ГДПГ) для газотурбінного приводу (ГТП). Приведено методику визначення енерговитрат при газогідратній компресії паливного газу для ГТП. Проаналізовано енерговитрати в газогідратному і компресорному дотискувачах паливного газу для ГТП з двигуном Д-336. Circuit decisions are given and the principle of action gas hydrate booster device for fuel gas(GDPG of the gas-turbine drive)(GTP). The technique of definition of power inputs is resulted at gas hydrate compressions of fuel gas for GTP. It is analysed power inputs in gas hydrate and compression booster device of fuel gas for GTP with engine D-336.
 • Item
  Застосування методу брандона для отримання емпіричного рівняння кінетики процесу гідратоутворення
  (2013) Клименко, В. В.; Личук, М. В.; Босий, М. В.; Klуmenko, V.; Lychuk, M.; Bosiy, M.
  Обгрунтовано доцільність застосування методу Брандона для отримання емпіричного рівняння кінетики процесу гідратоутворення. Розглянуто приклад обробки за алгоритмом Брандона експериментальних даних зі швидкості утворення газогідратів при акумулюванні холоду для отримання рівняння кінетики процесу. Оцінено адекватність отриманого рівняння за критеріями Фішера і Стьюдента та показано, що воно описує швидкість гідратоутворення зі середньою відносною похибкою 4,8%. The appropriateness of the method Brandon empiricale equation for the kinetics of hydrate formation process. An example of processing the algorithm Brandon experimental data on the rate of formation of gas hudrates in cold accumulation equation receiving a kinetic equation of the process. Assessed the adequace of the resulting equation by Fisher’s exact test and Student’s test and shown that it describes the rate of hudrate formation with an averege relative error of 4,8 %.
 • Item
  Динамічне матеріалознавство зон тертя деталей сільськогосподарської техніки
  (ЖНАЕУ, 2014) Аулін, В. В.; Кузик, О. В.; Aulin, V.; Kuzyk, A.
  В статті розглядається вплив змін умов тертя на динаміку структурних перетворень в поверхневому шарі матеріалів трибоелементів та зміну їх властивостей. Показано, що процес тертя супроводжується локальними змінами полів температури, напруження, деформаціями та структурними перетвореннями матеріалу трибоелементів. З позицій динамічного матеріалознавства структура і властивості матеріалу формуються безпосередньо в процесі тертя та в результаті сукупності одиничних процесів контактування. Наслідком цього є аустенітні-мартенситні перетворення зон тертя. Процеси, що обумовлюють зміни структури матеріалу в зоні тертя розглянуті з трибофізичної точки зору. Показано, що процесами структурних перетворень та властивостями матеріалу зон тертя можна керувати. In the article influence of changes of terms of friction is found out on the dynamics of structural transformations in the superficial layer of materials of tribo-elements and change of their properties. It is shown that the process of friction is accompanied by the local changes of the fields of temperature, tension, deformations and structural transformations of material of tribo-elements. From positions of dynamic material science a structure and properties of material are formed directly in the process of friction and as a result of totality of single processes of contact. Investigation of it are austenite-to-martensite transformations of zones of friction. Processes that stipulate the changes of structure of material in the zone of friction considered from the tribophysics point of view. It is shown that it is possible to manage the processes of structural transformations and complex of properties of material of zones of friction.
 • Item
  Материалы трибоэлементов с различными уровнями неравновесности и условиями реализации эффекта самоорганизации
  (Copyright by University of Life Sciences in Lublin, 2016) Аулин, В.; Кузык, А.; Аулін, В.; Кузик, О.; Aulin, V.; Kuzyk, A.
  Обосновано, что существует связь между уров-нями неравновесности структуры деформированно-го материала и лидером-дефектов поверхностных слоев материалов трибоэлементов. Показано, что переход от одного уровня нерав-новесности структуры к другому и выбор лидера-дефектов контролируется принципом максимума и минимума производства энтропии с помощью по-ложительных обратных связей. Выявлено, что это обеспечивает активацию наиболее эффективного механизма диссипации энергии от одного уровня к другому и определяет последовательность смены лидера-дефектов и иерархию уровней неравновес-ности исходной структуры материала. Наведена классификация материалов трибоэле-ментов и уровни их неравновесностей с выделением лидера-дефектов. Охарактеризирован каждый класс материалов с указанием их специфики по свойствам и процессам. Обоснована реализация возможных условий проявления эффекта самоорганизации. Показано, что механизм диссипации подведен-ной к материалам энергии при обработке различный в зависимости от класса материала. Выявлено, что каждому из условий неравновесности характерный определенный диапазон пороговых значений накопленной энергии. Обосновано, что в процессе эволюции трибо-технических системах в материалах трибоэлемен-тов, что находятся в напряженно-деформированном состоянии, при обмене энергией и веществом с ок-ружающей средой возникает спектр неустойчивых диссипативных и вторичных структур, позволяю-щий на новом методологическом уровне управлять комплексом свойств реализаций состояний самоор-ганизации. Today remains the problem of obtaining materials triboelements that are structurally or functionally have the ability to self-realization in the conditions of formation, the running and operation. It is proved that there is a connection between the levels of non-equilibrium of the deformed structure of the material and the leader-defect control system stability. The transition from one level to another non-equilibrium structure and the choice of the leader-controlled defects principle of minimum entropy production by means of positive feedback. This allows the activation of the most efficient energy dissipation mechanism from one level to another, determines the sequence of changes in the leader-defects and hierarchy levels nonequilibrium initial structure triboelementov material. The classification of the levels of non-equilibrium structures of construction materials, which are allocated certain leaders of the defects. It is shown that the focus of research aimed at studying the structures of the organization without regard to the presence of bifurcation points, near which there is a self-organizing dissipative structures and a change of leader, defects, carrying out optional role. It is shown that the classes of construction materials, triboelementov, and levels of disequilibrium dissipation depends on the mechanism of summing up their energy during processing, as well as each of them characterized by a certain range of threshold values stored energy. It was revealed that in the process of evolution tribotehnical systems in structural materials triboelementov that are in the stress-strain state in the exchange of energy and matter with the environment arises range unsustainable, but allows you to variety methodological level control of properties It is characterized each class of materials with an indication of their specific features in properties and processes. Reasonable implementation of the possible conditions of manifestation of self-organization effect.