Вдосконалення технології вирощування гірчиці з дослідженням зерноочисної машини

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01-16

Authors

Мажаєв, Антон Вікторович
Mazhaiev, Anton

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній роботі проаналізовано базову технологію вирощування гірчиці, яка тривалий час реалізовувалася в господарстві. Проведено аналіз окремих етапів технології, що потребують вдосконалення. Встановлено, що достатньо проблемною і загрозливою для зібраного збіжжя залишається ланка післязбирального очищення насіння гірчиці. В роботі доведено, що найбільш доцільно проводити оперативне післязбиральне очищення насіння гірчиці зерноочисними машинами повітряного типу, наприклад такими як повітряні сепаратори типу АСХ. Проведені основні технологічні розрахунки зерноочисної машини АСХ-5 при її роботі на очищенні насіння гірчиці в умовах базового господарства. Наведені заходи із налаштування запропонованого зерноочисного обладнання, підготовки робочого місця та проведення оцінки якості очищення врожаю. В науковій частині роботи вивчено конструкцію АСХ-5. Проведено розрахунок основних технологічних, кінематичних та енергетичних параметрів роботи зерноочисної машини АСХ-5. Розраховано параметри пневмосистеми агрегату, обґрунтовано конструкцію вентилятора, шнеку домішок та механізму клинопасового варіатора механічного типу, що дозволяє проводити безступінчасте регулювання частоти обертання джерела повітряного потоку ЗОМ та шнеку легких домішок. Керуючись методикою планування багатофакторного експерименту проведені експериментальні дослідження впливу ряду факторів на ефект очистки та чіткість сепарації зерноочисної машини під час очищення насіння гірчиці. In this work, the basic technology of mustard cultivation, which has been implemented in the economy for a long time, is analyzed. The analysis of individual stages of the technology, which require improvement, was carried out. It was established that the post-harvest cleaning of mustard seeds remains quite problematic and threatening for the harvested grain. The work proved that it is most expedient to carry out operational post-harvest cleaning of mustard seeds with air-type grain cleaning machines, for example, air separators of the ASH type. The main technological calculations of the ASH-5 grain cleaning machine during its work on cleaning mustard seeds in the conditions of the basic farm were carried out. Measures for setting up the proposed grain cleaning equipment, preparing the workplace and assessing the quality of crop cleaning are given. In the scientific part of the work, the construction of ASH-5 was studied. The calculation of the main technological, kinematic and energy parameters of the grain cleaning machine ASH-5 was carried out. The parameters of the pneumatic system of the unit are calculated, the design of the fan, the auger of impurities and the mechanism of the V-belt variator of the mechanical type are substantiated, which allows stepless adjustment of the rotation frequency of the source of the air flow of the ZOM and the auger of light impurities. Guided by the method of planning a multifactorial experiment, experimental studies of the effect of a number of factors on the cleaning effect and clarity of separation of the grain cleaning machine during the cleaning of mustard seeds were carried out.

Description

Keywords

легкі домішки, ефект очищення, рівномірність повітряного потоку, light impurities, cleaning effect, uniformity of air flow

Citation

Мажаєв, А. В. Вдосконалення технології вирощування гірчиці з дослідженням зерноочисної машини : магістерська дипломна робота : спец. 208 "Агроінженерія" / наук. кер. С. М. Лещенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 78 с.