Дослідження впливу сучасних ГЕС на умови функціонування енергоринку України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-16

Authors

Смолянцев, Андрій Русланович
Smoliantsev, Andrii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження режимів роботи сучасних гідроелектростанцій (ГЕС) та їх роль в енергоринку України. Недостатньо узгоджена поведінка електростанцій в нових умовах ринку призвела до збільшення числа холостих скидів води, передчасного спрацювання водосховища і неоптимального навантаження окремих гідроелектростанцій. Зниження ефективності від неоптимального використання розташованих гідроенергоресурсів і потужностей ГЕС в ОЕС України оцінюється втратою їх річного виробітку. Тому в ринкових умовах залишається актуальним питання довготривалого планування оптимальних режимів енергосистем. Для ефективного управління роботою енергосистем з ГЕС необхідно враховувати випадковий характер приточності води в водосховища. Для забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання в таких енергосистемах необхідно планування і ведення довгострокових оптимальних режимів з можливістю їх оперативного корегування. The purpose of the qualification work is to study the operating modes of modern hydroelectric power plants (HPP) and their role in the energy market of Ukraine. Insufficiently coordinated behavior of power plants in the new market conditions led to an increase in the number of empty water discharges, premature operation of the reservoir and suboptimal loading of individual hydroelectric power plants. The decrease in efficiency due to the suboptimal use of the located hydropower resources and hydropower capacities in the UES of Ukraine is estimated by the loss of their annual output. Therefore, in market conditions, the issue of long-term planning of optimal energy system modes remains relevant. In order to effectively manage the operation of energy systems from hydroelectric power plants, it is necessary to take into account the random nature of water inflow into reservoirs. To ensure a reliable and uninterrupted power supply in such power systems, it is necessary to plan and maintain long-term optimal regimes with the possibility of their operational adjustment.

Description

Keywords

гідроелектростанції, конкурентний ринок, виробіток електроенергії, планування, функціонування електроенергеичної системи, ціни, оптимальні режими, моделювання, реформування, реструктуризація, характеристики, power hydroelectric power plants, competitive market, electricity generation, planning, operation of the electric power system, prices, optimal regimes, modeling, reformation, restructuring, characteristics

Citation

Смолянцев, А. Р. Дослідження впливу сучасних ГЕС на умови функціонування енергоринку України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. А. І. Котиш ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 108 с.