Accounting theories and their impact on the formation and development of social expenditure accounting

Abstract

The article considers the essence of accounting theories, approaches to their separation, the relationship of accounting and economic theories, and the direction of development of accounting theories in accordance with the needs of economic and social development. The approaches to the classification of accounting theories are generalized, as well as the approaches to the interpretation of «accounting theory», the peculiarities of the interpretation of the subject of accounting from the point of view of different accounting theories are revealed and the objectivity of expansion of accounting objects is substantiated. In the context of the formation and development of accounting theories, the category of «social costs» is considered as an accounting object. Загальноприйнятим є те, що методологія формування фінансової звітності ґрунтується на обліковій теорії та спрямовується на інформаційне забезпечення економічного розвитку. Вибір облікової теорії та розробка концепції її розвитку є основою методології та здійснюється в межах процесу управління бухгалтерським обліком. Тому актуальним завданням є оцінка впливу облікової теорії на методологію формування фінансової звітності та визначення напрямків розвитку облікових теорій в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. У статті узагальнено підходи до трактування сутності «облікової теорії», розкрито особливості трактування предмету бухгалтерського обліку у різних облікових теоріях та висвітлюється об’єктивність розширення облікових об’єктів. Розкрито взаємозв’язок облікових теорій з економічними теоріями. Доведено, що базовим у виборі пріоритетних об'єктів обліку, а також способів їх інформаційного відображення є уявлення про теорію бухгалтерського обліку тих груп користувачів інформації, які домінують у соціально-політичному середовищі. Розглянуто підходи до класифікації облікових теорій. Розкрито, що проблемою формування ефективної системи обліку та контролю є відсутність визначення окремих облікових об’єктів як, наприклад, «соціальні витрати». Доведено необхідність їх класифікації відповідно до джерел покриття з урахуванням особливостей функціонування економічних суб’єктів. Обґрунтовано доцільність продовження досліджень, спрямованих на з’ясування тенденцій становлення нової облікової парадигми відповідно до потреб інформаційного забезпечення управління, як на макро-, так і на мікрорівні. Доведено недоцільність в умовах глобалізації економіки орієнтації винятково на реалізацію інтересів власників крупного капіталу при формуванні облікової парадигми. Висвітлено проблеми становлення та розвитку сучасної парадигми обліку в умовах трансформування суспільства та орієнтації на забезпечення сталого розвитку. В статье рассмотрена сущность учетных теорий, подходы к их классификации, связь учетных и экономических теорий и направления развития учетных теорий в соответствии с потребностями экономического и общественного развития. Обобщены подходы к классификации учетных теорий, а также подходы к трактовке «учетной теории», раскрыты особенности трактовки предмета бухгалтерского учета с точки зрения различных учетных теорий и обоснованно объективность расширения учетных объектов. В свете становления и развития учетных теорий рассмотрено категорию «социальные расходы» как объект учета.

Description

Keywords

accounting theory, classification of accounting theories, accounting paradigm, sustainability, social costs, information providing of management, облікова теорія, класифікація облікових теорій, облікова парадигма, сталий розвиток, соціальні витрати, інформаційне забезпечення управління, учетная теория, классификация учетных теорий, учетная парадигма, устойчивое развитие, социальные расходы, информационное обеспечение управления

Citation

Savchenko, V. Accounting theories and their impact on the formation and development of social expenditure accounting / V. Savchenko, G. Gai, О. Yurchenko // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - Вип. 4 (37). - С. 251-258.