Impact of lifelong learning on Innovative Process in Countries’ Economy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Levchenko, A.
Horpynchenko, O.
Левченко, А. О.
Горпинченко, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

The paper is devoted to the research of the state of lifelong learning in contex conditions of formation of innovative-oriented model of economy. The introduction outlines the importance of knowledge and innovation, the role of high-tech technologies in the processes of working activities of employees in formating of human capital of the country. The next stage was the research of scientific papers by the issue of lifelong learning. The aim of the paper is to continue the previous researches about the importance of lifelong learning for the employees, enterprises and countries in general and to put forward the hypothesis about the impact of lifelong learning on the innovative processses in current conditions of economy's development. In the paper a descriptive method is used - to disclose the existing information about lifelong learning, a graphical method - to demonstrate the constituent elements of the system of lifelong learning in conditions of development of innovative integrated structures and economic and mathematical modeling - to establish the relationship between lifelong learning, the global innovation index and indicator of state of cluster development of countries. In the paper the above-mentioned indicators of European countries of 2016 were analyzed, the source of which were the statistical information of international materials, in particular: Eurostat, Global Competitiveness Report and Global Innovation Report. Стаття присвячена дослідженню стану безперервного навчання в контексті умов формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки. У вступі викладено вагомість знань та інновацій, роль новітніх технологій в процесах трудової діяльності працівників у формуванні людського капіталу країни. Наступним етапом було дослідження наукових робіт з проблематики навчання протягом всього життя. Метою статті є продовження попередніх досліджень щодо аспекту вагомості навчання протягом всього життя для працівників, підприємств та країн в цілому і висунення гіпотези щодо впливу навчання протягом всього життя на інноваційні процеси в сучасних умовах розвитку економіки. В процесі написання було використано описовий метод, щоб розкрити наявну інформацію щодо безперервного навчання, графічний метод, щоб продемонструвати складові елементи системи безперервного навчання в умовах розвитку інноваційно-інтегрованих структур та економіко-математичне моделювання, щоб встановити ступінь взаємозв'язку між навчанням протягом всього життя, глобальним індексом інновацій та показником стану кластерного розвитку країн. В межах статті були проаналізовані вищезгадані показники 2016 року європейських країн, джерелом яких стали статистичні дані міжнародних матеріалів, зокрема: Євростат, доповідь «Глобальна конкурентоспроможність» та звіт «Глобальний інноваційний індекс».

Description

Keywords

knowledge, знання, modern innovative oriented economy, сучасна інноваційно-орієнтована економіка, lifelong education, безперервна освіта, lifelong learning, начання протягом всього життя, education innovation clusters, освітні інноваційні кластери, EU, ЄС

Citation

Levchenko, A. Impact of lifelong learning on Innovative Process in Countries’ Economy / A. Levchenko, O. Horpynchenko // Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). - Technical University of Košice, 2017. - P. 462-469.