Проблеми та перспективи використання міжнародного досвіду організації макрорахівництва у сфері державного регулювання туристичного кластеру національної економіки України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Малаховський, Ю. В.
Левченко, О. М.
Жовновач, Р. І.
Malakhovskiy, Yu.
Levchenko, O.
Zhovnovach, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

У статті узагальнюються підходи та визначаються перспективи використання міжнародного досвіду організації макроекономічного рахівництва у сфері державного регулювання розвитку туристичного кластеру національної економіки України. Наводиться класифікація та надається характеристика основних видів витрат туристичної діяльності, які всебічно враховуються у процесі визначення внеску діяльності з туризму та подорожування до валової доданої вартості та валового внутрішнього продукту національної економіки. Обґрунтовується визначальний вплив залучення міжнародного досвіду розробки сателітного рахунку туризму в умовах модернізації форм державного управління розвитком секторальної структури національної економіки за реалізації моделі постіндустріального технологічного устрою системи господарювання. The article summarizes the approaches and defines the prospects for using international experience in the organization of macroeconomic accounting in the sphere of state regulation of the development of the tourist cluster of the national economy of Ukraine. The classification and description of the main types of tourism expenditures, which are thoroughly considered in determining the contribution of tourism and travel to the gross value added and gross domestic product of the national economy, are given. It is substantiated the decisive influence of attracting international experience in development of a satellite tourism account in the conditions of modernization of the forms of public administration development of the sectoral structure of the national economy for the implementation of the model of the postindustrial technological system of the management system.

Description

Keywords

туристичний кластер, система національних рахунків, державне регулювання, сателітний рахунок туризму, tourist cluster, national accounts system, state regulation, satellite tourism account

Citation

Малаховський, Ю. В. Проблеми та перспективи використання міжнародного досвіду організації макрорахівництва у сфері державного регулювання туристичного кластеру національної економіки України / Ю. В. Малаховський, О. М. Левченко, Р. І. Жовновач // Ефективна економіка. – К., 2017. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5789. – Назва з титул. екрана. – Дата перегляду : 25.01.2018.