Вступ до спеціальності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Голик, О. П.
Федотова, М. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дані методичні вказівки містять перелік тем для самостійного опрацювання, які включають в себе питання радіоелектроніки, телемеханіки, радіотехніки, систем передачі інформації, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, систем автоматизації та їх класифікацію, інформаційних систем та технологій, алгоритмізації та формалізації інженерних задач, основ комп’ютерних мереж, інформації та її обробки у системах управління, класифікацію схем автоматизації та побудови алгоритмів роботи.

Description

Метою дисципліни є формування у студентів знань з телекомунікацій та радіотехніки. Згідно робочого навчального плану спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» для вивчення даної дисципліни передбачено третину годин для самостійного опрацювання. Таким чином студент повинен самостійно опанувати третину матеріалу з дисципліни «Вступ до спеціальності» та оформити його у вигляді самостійної роботи, згідно вимог.

Keywords

телекомунікації, радіотехніка, автоматизація, мережа, інформація, комп'ютерна система

Citation

Вступ до спеціальності : метод. вказ. до виконання самост. роботи : для студ. ден. та заоч. форми навч. за освітньою програмою : 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / [уклад. : О. П. Голик, М. О. Федотова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 60 с.