Механізація вирощування цукрових буряків з удосконаленням конструкції плуга ПНЯ-6-42

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-23

Authors

Ободовський, Владислав Олегович
Obodovsʹkyy, Vladyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В магістерській кваліфікаційній роботі удосконалено операційну карту на оранку при вирощуванні цукрових буряків. Обґрунтовано склад орного агрегату та режим його роботи. Теоретично обґрунтовано вплив властивостей ґрунту та робочої швидкості агрегату на тяговий опір плуга. Встановлено, що тяговий опір плуга в значній мірі залежить від питомого опору ґрунту. Обґрунтовано заходи по удосконаленню конструкції корпусу нижнього ярусу. Спроектовано робочу поверхню корпусу, адаптовану до розробленої операційної карти на оранку. Розроблено заходи безпеки при виконанні основного обробітку грунту. Обґрунтовано економічну ефективність впровадження у виробництво удосконаленої технології вирощування цукрових буряків. In the master's qualification work, the operational map for plowing in the cultivation of sugar beets has been improved. The composition of the plow unit and the mode of its operation are substantiated. The influence of soil properties and working speed of the unit on the traction resistance of the plow is theoretically substantiated. It is established that the traction resistance of the plow largely depends on the specific resistance of the soil. Measures to improve the construction of the lower tier building are substantiated. The working surface of the case, adapted to the developed operational map for plowing, is design. Safety measures have been developed during the main tillage. The economic efficiency of introduction of advanced technology of sugar beet cultivation into production is substantiated.

Description

Keywords

цукрові буряки, технологічна карта, оранка, ґрунт, ярусний плуг, sugar beets, technological map, plowing, tier plow, soil

Citation

Ободовський, В. О. Механізація вирощування цукрових буряків з удосконаленням конструкції плуга ПНЯ-6-42 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Ю. В. Мачок ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 50 с.