Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Голуб, Д. В.
Магопець, С. О.
Аулін, В. В.
Бевз, О. В.
Красота, М. В.
Максименко, А. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи є завершальним етапом опанування компетентностей освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» здобувачами другого рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» й визначає такі цілі: – закріплення теоретичних і практичних знань здобувачів та застосування цих знань в ході проектування при вирішенні виробничих завдань пов'язаних із професійною оцінкою, розумінням та аналізом особливостей функціонування транспортної галузі та забезпечення в експлуатаційних умовах працездатного стану автотранспортних засобів при організації та проведенні всіх видів технічних дій, вирішення завдань науково-практичної та науково-дослідної діяльності. – на основі використання теоретичних, методологічних та практичних інструментів формування навичок самостійної діяльності й прийняття ефективних інженерних рішень для вирішення актуальних задач технічного, організаційного, технологічного та виробничого забезпечення ефективності функціонування автомобільного транспорту; – формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей і реалізації нормативного змісту підготовки магістра, сформульованого у термінах результатів навчання. Викладені матеріали визначають вимоги до тематики кваліфікаційної магістерської роботи, їх змісту, обсягу, структури пояснювальної записки та оформлення ілюстративної частини роботи. Виконання та успішний захист випускної кваліфікаційної магістерської роботи є підтвердженням здобувачем отриманих в процесі навчання інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей та результатів навчання за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» для вирішення конкретних практичних проблем та дозволяє присудження здобувачу другого – магістерського ступеня вищої освіти.

Description

Keywords

кваліфікаційна робота, автомобільний транспорт, обслуговування автомобілів

Citation

Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» / [уклад. : Д. В. Голуб, С. О. Магопець, В. В. Аулін та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 45 с.