Теоретичні і методологічні основи логістики транспортних і виробничих систем

Abstract

В монографії запропоновано теоретичні і методологічні основи створення та функціонування транспортних і виробничих логістичних систем. Показано, що спираючись на теоретичні основи і методологію логістики є можливість реалізувати потокові процеси, системи, ланцюги більш високого рівня досконалості, яких можна досягти, використавши логістичні закономірності. Наведено напрямки розвитку теорії логістики та їх практична реалізація на транспорті і у виробництві, зазначено методологію логістичних досліджень систем і процесів, сформульовані методи розв'язання основних проблем і завдань транспортних і виробничих систем. На увагу заслуговують методи кібернетико-логістичного підходу, методи створення і функціонування різних типів логістичних систем, методи оцінки ефективності і прогнозування структур та процесів в них. Видання призначене науковим та інженерно-технічним співробітникам, які здійснюють дослідження питань створення, функціонування та управління логістичними транспортними і виробничими системами та процесами, їх ефективністю, буде корисним науково-педагогічним співробітникам, аспірантам, магістрам і студентам транспортних, машинобудівельних та агротехнічних ЗВО. The monograph offers theoretical and methodological foundations for the creation and operation of transport and production logistics systems. It is shown that based on the theoretical foundations and methodology of logistics it is possible to implement flow processes, systems, chains of a higher level of perfection, which can be achieved using logistical patterns. The directions of development of the theory of logistics and their practical realization on transport and in manufacture are resulted, the methodology of logistic researches of systems and processes is specified, methods of the decision of the basic problems and problems of transport and industrial systems are formulated. Noteworthy are the methods of cyber-logistics approach, methods of creating and operating different types of logistics systems, methods of evaluating the effectiveness and forecasting of structures and processes in them. The publication is intended for research and engineering staff who study the creation, operation and management of logistics transport and production systems and processes, their efficiency, will be useful for research and teaching staff, graduate students, masters and students of transport, engineering and agricultural free economic zones.

Description

Keywords

транспортні системи, виробничі системи, теоретичні основи, методологія логістики, потокові процеси, кібернетико-логістичний підхід, transport systems, production systems, theoretical foundations, logistics methodology, flow processes, cybernetic and logistical approach

Citation

Теоретичні і методологічні основи логістики транспортних і виробничих систем : монографія / В. В. Аулін, А. В. Гриньків, С. В. Лисенко [та ін.]. - Кропивницький : СПД ФО Лисенко В. Ф., 2021. - 503 с.