Проектування комп’ютерних систем та мереж

Анотація
Метою даного навчального посібника є отримання досконалих знань у області проектування комп’ютерних систем та мереж, а також отримання студентами навичок створення і розміщення в мережі комерційних чи наукових проектів. Представлений в навчальному посібнику матеріал надасть фахівцям практичні рекомендації і допоможе навчитися проектувати і розробляти оптимізовані комп’ютерні мережі. (The aim of this train aid is a receipt of perfect knowledge at the area of planning of the computer systems and networks, and also receipt of skills of creation and placing students in the network of commercial or scientific projects. The material presented in train aid will give to the specialists practical recommendations and will help to learn to design and develop the optimized computer networks.).
Опис
Ключові слова
мережева модель TCP/IP, моделі OSI, лінії зв’язку, статична адреса, динамічні адреси, IP-адреси NAT, трафік, ACL-списки, VLAN(Network model of TCP/IP, models of OSI, flow Lines, Static address, Dynamic addresses, IP- of address of NAT, traffic, ACL- lists
Бібліографічний опис
Проектування комп’ютерних систем та мереж : навч. посіб. / О. А. Смірнов, О. К. Конопліцька-Слободенюк, С. А. Смірнов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. – 264 с.