Спосіб автоматичного регулювання напруги в електричній мережі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-10-10

Authors

Зінзура, В. В.
Zinzura, V.
Кубкін, М. В.
Kubkin, М.
Сіріков, О. І.
Sirikov, A.
Козловський, О. А.
Kozlovskyi, A.
Плєшков, П. Г.
Pleshkov, P.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Спосіб автоматичного регулювання напруги в електричній мережі, згідно з яким коефіцієнт трансформації трансформатора змінюють в залежності від відхилення напруги його вторинної обмотки від заданого значення, що змінюється в залежності від коректуючого сигналу. На основі виміряних значень вхідної напруги і вхідних струмів методом багатокритеріальної оптимізації розраховують значення коефіцієнтів трансформації для кожної з фаз, при яких значення відхилення напруги та рівні несиметрії напруги на шинах низької напруги електричної підстанції будуть оптимальними і формують команду на регулювання для кожної з фаз окремо. Способ автоматического регулирования напряжения в электрической сети, согласно которому коэффициент трансформации трансформатора меняют в зависимости от отклонения напряжения его вторичной обмотки от заданного значения, которое меняется в зависимости от корректирующего сигнала. На основе измеренных значений входного напряжения и входных токов методом многокритериальной оптимизации рассчитывают значение коэффициентов трансформации для каждой из фаз, при которых значение отклонения напряжения и уровня несимметрии напряжения на шинах низкого напряжения электрической подстанции будут оптимальными и формируют команду на регулирование для каждой из фаз отдельно. A method for voltage balancing in the electric network, according to which the transformation factor is changed depending on secondary winding voltage deviation from the preset value which is changed depending on a compensation signal. A method of multicriteria optimization is used. Basing on measured values of input voltages and currents for every phase a transformation factor is calculated and a command for regulation of every phase is formed. Values of transformation ratios are calculated in such a way that values of voltage deviation and voltage nonsymmetry at low-voltage buses will be optimal.

Description

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=164409&chapter=description

Keywords

регулювання напруги, трансформатор, коефіцієнт трансформації, багатокритеріальна оптимізації

Citation

Пат. на корисну модель 63316 Україна, МПК Н02J3/12 (2006.01). Спосіб автоматичного регулювання напруги в електричній мережі / В. В. Зінзура, М. В. Кубкін, О. І. Сіріков [та ін.]; заявник і патентовласник Кіровог. нац. техн. ун-т. – №u201101582; заявл. 11.02.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19. - 3 с. : іл.