Методика викладання у вищій школі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Барабаш, В. А.
Римар, С. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Нові суспільні виклики вимагають модернізації освітньої системи з метою забезпечення високого рівня якості вищої освіти на основі збереження її фундаментальності та відповідності перспективним потребам особистості, суспільства, держави. У сучасних умовах реформування системи освіти України набула актуальності проблема профпідготовки фахівців. Її розв’язання полягає у збереженні та примноженні національних освітніх традицій, відкритості зарубіжному досвіду, втіленні перспективних технологій розвитку, навчання, викладання у ЗВО. У цьому процесі особливої актуальності набувають методика, методи, технології та техніки викладання дисциплін у ВШ. New social challenges require the modernization of the educational system in order to ensure a high level of quality of higher education based on preserving its fundamentality and meeting the prospective needs of the individual, society, and the state. In the modern conditions of reforming the education system of Ukraine, the problem of professional training of specialists has gained relevance. Its solution lies in the preservation and multiplication of national educational traditions, openness to foreign experience, and the implementation of promising technologies for development, training, and teaching in higher education institutions. In this process, methods, methods, technologies and techniques of teaching disciplines in higher education institutions become especially relevant.

Description

Keywords

методика викладання, вища школа, дидактика, методи навчання, teaching method, High school, didactics, teaching methods

Citation

Методика викладання у вищій школі : метод. рек. для здобув. другого (магістр.) освіт.-наук. рівня / [уклад.: В. А. Барабаш, С. П. Римар] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 60 с.